کندهٔ عوج‌بند (Nelson)

- طريقهٔ گرفتن :

۱. هنگامى که حريف در خاک نشسته است، مجرى از يک سمت در پشت او به گونه‌اى قرار مى‌گيرد که پاى جلوئى او به‌صورت زانو زده و پاى عقبى او به‌صورت ستون‌شده بر روى تشک قرار دارد؛ در اين حالت مجرى دست جلوئى خود را به زير بغل دست نزديک حريف مى‌برد و آن را به پشت گردن او قرار داده، محکم گردن حريف را مى‌گيرد. سپس به‌وسيلهٔ دست عقبى خود، رانِ پاى نزديک حريف را محکم مى‌گيرد (شکل - فن کندهٔ عوج‌بند در حالت نشسته با گرفتن ران حريف).


فن کندهٔ عوج‌بند در حالت نشسته با گرفتن ران حريف
فن کندهٔ عوج‌بند در حالت نشسته با گرفتن ران حريف

۲. هنگامى که حريف در خاک نشسته است، مجرى از يک سمت در پشت او به گونه‌اى قرار مى‌گيرد که پاى جلوئى او به‌صورت زانو زده و پاى عقبى ستون‌شده بر روى تشک قرار دارد. در اين حالت، مجرى دست جلوئى خود را به زير بغل دست نزديک حريف برده، آن را به پشت گردن حريف قرار مى‌دهد و گردن او را محکم مى‌گيرد. سپس با دست عقبى خود، مچ پاى دور حريف را محکم مى‌گيرد (شکل - فن کندهٔ عوج‌بند در حالت نشسته با گرفتن مچ پاى حريف).


فن کندهٔ عوج‌بند در حالت نشسته با گرفتن مچ پاى حريف
فن کندهٔ عوج‌بند در حالت نشسته با گرفتن مچ پاى حريف

- روش اجراء :

اگر مجرى فن کندهٔ عوج‌بند را به روش شمارهٔ (۱) مذکور در مبحث ”طريقهٔ گرفتن کندهٔ عوج‌بند“ گرفته باشد، با قرار دادن پاى گرفته‌شدهٔ حريف به روى پاى ستون‌شدهٔ خود و با فشار سينهٔ خود به بدن حريف از پهلو، در حالى که به گردن حريف با دستى که در عوج‌بند است فشار وارد مى‌کند، حريف را به جلو و پهلو هُل مى‌دهد و از طرف جلو به روى پل مى‌برد. در صورتى‌که مجرى فن کندهٔ عوج‌بند را به روش شمارهٔ (۲) گرفته باشد، با بالا کشيدنِ مچ پاى گرفته‌شدهٔ حريف، در حالى‌که با دستى که در عوج‌بند است به گردن حريف فشار وارد مى‌کند، او را از جهت سر و گردنِ حريف غلتانده، به روى پل مى‌برد.


- نتيجه‌گيرى :

با اجراء فن کندهٔ عوج‌بند با هر دو روش، حريف به روى پل مى‌رود و دو امتياز فنى به کشتى‌گير مجرى تعلق مى‌گيرد و در صورتى‌که مجرى عمل پل‌شکن را کامل اجراء کند، حريف ضربهٔ فنى مى‌شود.


با گرفتن فن کندهٔ عوج‌بند، با هر يک از روش‌هائى که اشاره شد، مى‌توان با بلند شدن، از بالا اجراء نمود و يا اينکه مى‌توان آن را به‌صورت کندهٔ رو از بالا اجراء کرد و همچنين، در حين اجراء، مى‌توان سروته يکى حريف را قفل کرده، سپس همين فن را به‌صورت کندهٔ سروته يکى اجراء نمود.

فن کندهٔ مشک سقا

- طريقهٔ گرفتن:

هنگامى که حريف در خاک نشسته و يا ولو شده است، کشتى‌گير مجرى از يک سمت در پشت او به حالت زانو زده قرار مى‌گيرد. سپس کمر حريف را با قلاّب کردن دست‌ها محکم مى‌گيرد.


- روش اجراء:

مجرى بعد از گرفتن کمر حريف، در حالى‌که در يک طرف بدن او به روى پاهاى خود قرار مى‌گيرد، به‌سرعت حريف را تا ارتفاع بالاتر از کمر، بالا مى‌آورد به‌طورى‌که کمر حريف از يک سمت کاملاً زير بغل دست نزديک مجرى قرار گيرد و سپس در همين لحظه، با بردن کمر و نشيمنگاه خود به زير مرکز ثقل بدن حريف در حالى‌که زانوهاى مجرى نيمه‌خميده هستند، با راست کردن پاهاى خود، پائين‌تنهٔ حريف را از پشت به‌طرف بالا پرتاب مى‌کند و بالاتنهٔ او را به‌طرف پائين سرازير مى‌نمايد و با وارد ساختن ضربهٔ کمر و نشيمنگاه خود، حريف را از جلو به گونه‌اى پرتاب مى‌کند که مستقيماً به روى پل مى‌رود.


- نتيجه‌گيرى:

با اجراء فن کندۀ مشک سقا، چون حريف از بالا به روى پل مى‌رود، سه امتياز فنى به کشتى‌گير مجرى تعلق مى‌گيرد، و در صورتى‌که مجري، عمل پل‌شکن را کامل اجراء کند، حريف ضربهٔ فنى مى‌شود (شکل - فن کندهٔ مشک سقا).


فن کندهٔ مشک سقا
فن کندهٔ مشک سقا

نکات ايمنى براى اجراء کليهٔ فنون کنده

- کشتى‌گير مجرى بايد قبل از فرود آوردن حريف از بالا به روى تشک، ابتدا زانو زده، سپس اقدام به ميانکوب و فرود حريف نمايد.


- در اجراء فنونى مانند؛ کندهٔ مشک سقا، کندهٔ يک‌چاک، کندهٔ فرنگى و غيره که معمولاً حريف مستقيماً به روى پل مى‌رود، و احتمال آسيب‌ديدگى ستون فقرات، خصوصاً ناحيهٔ گردن حريف زياد است، کشتى‌گير مجرى بايد از فرود حريف در ناحيهٔ سر بر روى تشک خوددارى نمايد.


- در اجراء فنون کنده، در حالت کمرکاري، به‌علت وارد آمدن فشار بيش از حد مجاز به کمر حريف، که حتى ممکن است قوس کمر او را خيلى زياد کند، امکان آسيب‌ديدن مهره‌هاى کمر و حتى پارگى نخاع وجود دارد، از اين‌رو توصيه مى‌شود از انجام چنين اعمالى جداً خوددارى شود.


- در اجراء فنون کنده به روش پرتابي، حتماً بايد کشتى‌گير مجري، حريف را به گونه‌اى پرتاب کند که به خارج از تشک، روى ميز داور، روى تماشاچيان، به ديوار و درب و وسايل کنار سالن پرتاب نشود. از اين‌رو موظف است حريف را حتماً بر روى قسمت اصلى تشک پرتاب نمايد.


- مرور فنون کنده، خصوصاً فنون پرتابي، بايد با تعداد کمى از کشتى‌گيران و با فضاى زيادى انجام شود که کشتى‌گيران در حين مرور به روى يکديگر نيفتاده، يا با يکديگر تصادف نکنند.


- انجام هر يک از اعمال غيرمجاز، نه تنها از نظر مقررات داورى مجازات‌هاى امتيازى مخصوص به‌خود را دارد، از نظر حقوقى نيز رعايت نکردن نکات ايمنى پيامدهاى قانونى مخصوص به‌خود را به همراه داشت. بنابراين توصيه مى‌شود کليهٔ کشتى‌گيران و مربيان در رعايت نکات ايمنى نهايت دقت و همت خود را به‌کار ببرند.