کندهٔ حصيرمال (Olympic Lift and Cross Face)

- طريقهٔ گرفتن :

هنگامى که حريف در خاک نشسته، کشتى‌گير مجري، از يک سمت در پشت او به گونه‌اى قرار مى‌گيرد که پاى جلوئى خود را به روى تشک زانو مى‌زند و پاى عقبى او به روى تشک ستون مى‌شود. در اين حالت، مجرى دست جلوئى خود را زير بغل دست نزديک حريف به داخل برده، بازوى دستِ دور را از زير مى‌گيرد و با دست عقبى خود، ران پاى نزديک حريف را از پشت محکم مى‌گيرد.


- روش اجراء :

۱. در حالت نشسته :

مجرى بعد از گرفتن فن کندهٔ حصيرمال، در حالى که با سينهٔ خود به بدن حريف به‌طرف جلو فشار وارد مى‌کند، پاى گرفته‌شدهٔ او را بلند مى‌کند و روى پاى عقبى خود ستون‌شده قرار مى‌دهد. آنگاه دستِ گرفته‌شدهٔ او را نيز به‌طرف خود مى‌کشد. حاصل اين سه عمل به‌طور همزمان، باعث مى‌شود تا حريف به روى پل رود (شکل - فن کندهٔ حصيرمال در حالت نشسته).


فن کندهٔ حصيرمال در حالت نشسته
فن کندهٔ حصيرمال در حالت نشسته

۲. در حالت ايستاده :

مجرى بعد از گرفتن فن کندهٔ حصيرمال، در حالى که هيچ‌يک از پاهاى خود را به روى تشک زانو نزده است و روى هر دو پاى خود مى‌ايستد، حريف را از روى تشک بلند کرده، تا روى سينهٔ خود بالا مى‌کشد. سپس در يک لحظه او را به گونه‌اى به روى تشک به اُفت مى‌برد که مستقيماً به روى پل رود (شکل - فن کندهٔ حصيرمال در حالت ايستاده).


فن کندهٔ حصيرمال در حالت ايستاده
فن کندهٔ حصيرمال در حالت ايستاده

- نتيجه‌گيرى :

با اجراء فن کندهٔ حصيرمال، به روش ”در حالت نشسته“ حريف از پائين به روى پل رفته، فقط دو امتياز فنى و در حالى که با روش ”در حالت ايستاده“ حريف از بالا به روى پل مى‌رود، سه امتياز فنى به کشتى‌گير مجرى تعلق مى‌گيرد و در صورتى که مجري، عمل پل‌‌شکن را به‌طور کامل اجراء کند، حريف ضربهٔ فنى مى‌شود.

کندهٔ يک پا رو کار (Near leg Pick-Up and turnover)

- طريقهٔ گرفتن :

هنگامى که حريف در خاک نشسته است، کشتى‌گير مجرى از يک سمت در پشت حريف، روى دو پا مى‌ايستد و با دست عقبى خود، مچ پاى نزديک حريف را و با دست جلوئى خود ران پاى نزديک او را مى‌گيرد و آن را بالا آورده، محکم نگه مى‌دارد.


- روش اجراء :

مجرى بعد از گرفتن پاى نزديک حريف و بلند کردن آن، در يک لحظه به‌سرعت مچ پاى گرفته‌شدهٔ حريف را با دست عقبى خود رها مى‌کند و دست عقبى خود را از زير، به داخل پاهاى حريف برده، پاى دور حريف را از قسمت زانو مى‌گيرد و با دست جلوئى خود، رانِ پاى نزديک حريف را رها کرده، بالاتنهٔ حريف را مى‌گيرد، و با فشارى که به‌طرف جلو و بالاتنهٔ حريف وارد مى‌کند، او را به روى پل مى‌رود.


- نتيجه‌گيرى :

با اجراء فن کندهٔ يک‌پا رو کار، چون حريف از بالا به روى پل مى‌رود، سه امتياز فنى به کشتى‌گير مجرى تعلق مى‌گيرد، و در صورتى‌که مجري، عمل پل‌شکن را کامل اجراء کند، حريف ضربهٔ فنى مى‌شود (شکل - فن کندهٔ يک‌پا رو کار در حالت ايستاده و اجراء از بالا).


فن کندهٔ يک‌پا رو کار در حالت ايستاده و اجراء از بالا
فن کندهٔ يک‌پا رو کار در حالت ايستاده و اجراء از بالا