کندهٔ يک‌چاک به روش يزدى‌بند (در حالت نشسته) (Olympic Lift)

- طريقهٔ گرفتن :

هنگامى که حريف در خاک نشسته است، کشتى‌گير مجرى از يک سمت در پشت او قرار گرفته، او را چنان کنترل مى‌کند که کاملاً بر او مسلط است. در اين حالت، مجرى پاى جلوئى خود را که نزديک بالاتنهٔ حريف قرار دارد به روى تشک زانو مى‌زند و پاى ديگر خود را که پشت حريف قرار دارد، ستون مى‌کند. در اين شرايط، مجرى دست جلوئى خود را از بالاى کمر حريف به داخل پاهاى او برده، دست پشتى مجرى از پشت در حالى که مچ پاى حريف را مى‌گيرد و بالا مى‌کشد، پاى حريف را از مفصل زانو کاملاً در حالت تاشده قرار مى‌دهد، سپس، مجرى ساعد همان دست خود را که مچ پاى حريف را گرفته، در قسمت ساق پاى حريف قرار مى‌دهد و همان دست را از پشت به داخل پاهاى حريف مى‌برد و سرانجام دست‌هاى خود را به‌هم قلاّب مى‌کند و بدين‌وسيله، فن کندهٔ يک‌چاک به روش يزدى‌بند را محکم مى‌گيرد.


- روش اجراء :

مجرى با گرفتن فن کندهٔ يک‌چاک به روش يزدى‌بند، در حالى که به بالاتنه و کمر حريف به‌طرف جلو فشار وارد مى‌کند، ستون دست‌هاى حريف را خراب کرده، در همين لحظه، پائين‌تنهٔ او را به روى سينهٔ خود مى‌کشد و حريف را به گونه‌اى پرتاب مى‌کند که به روى پل مى‌رود.


- نتيجه‌گيرى :

با اجراء فن، کندهٔ يک‌چاک به روش يزدى‌بند (در حالت نشسته) چون حريف از روى تشک بلند نمى‌شود، فقط دو امتياز فنى به کشتى‌گير مجرى تعلق مى‌گيرد (شکل - فن کندهٔ يک‌چاک به روش يزدى‌بند ”در حالت نشسته“).


فن کندهٔ يک‌چاک به روش يزدى‌بند (در حالت نشسته)
فن کندهٔ يک‌چاک به روش يزدى‌بند (در حالت نشسته)

کندهٔ رو (Inside Sarma) (Turk ride)

- طريقهٔ گرفتن :

در اينجا به سه روش مختلفِ گرفتن فن کنده‌رو اشاره مى‌شود:

۱. هنگامى که حريف در خاک نشسته است، کشتى‌گير مجري، از يک سمت، بدون اينکه به روى تشک زانو بزند، در پشت حريف قرار گرفته، با دست پشتى خود، مچ پاى نزديک حريف را از پشت و با دست جلوئى خود، ران همان پاى گرفته‌شدهٔ حريف را از جلو مى‌گيرد. سپس، در حالى که به روى پاهاى خود ايستاده است، پاى گرفته‌شدهٔ حريف را بالا آورده، به زير بغل‌دست پشتى خود قرار مى‌دهد و آن را محکم مى‌گيرد (شکل الف- فن کندرو، با يک نوع روش گرفتن).


الف- فن کندرو، با يک نوع روش گرفتن
الف- فن کندرو، با يک نوع روش گرفتن

۲. هنگامى که حريف در خاک نشسته است، کشتى‌گير مجري، از يک سمت پاى جلوئى خود را به روى تشک زانو مى‌زند در پشت حريف قرار مى‌گيرد و با دست جلوئى خود، گردن حريف را از بالا و با دست عقبى خود، رانِ پاى حريف را از پشت مى‌گيرد و سپس در حالى‌که به روى پاهاى خود مى‌ايستد، پاى گرفته‌شدهٔ حريف را به زير بغل دستى پشتى خود قرار مى‌دهد و آن را محکم مى‌‌گيرد (شکل ب- فن کندرو، با يک نوع روش گرفتن).


ب- فن کندرو، با يک نوع روش گرفتن
ب- فن کندرو، با يک نوع روش گرفتن

۳. هنگامى که حريف در خاک نشسته است، کشتى‌گير مجري، از يک سمت در پشت حريف قرار گرفته و او را چنان کنترل مى‌کند که کاملاً بر روى او مسلط باشد، در اين حالت، مجرى پاى جلوئى خود را به روى تشک زانو زده و پاى عقبى خود را به روى تشک ستون مى‌کند و سپس با دست جلوئى خود گردن حريف را از بالا و با دست عقبى خود مچ پاى نزديک حريف را از پشت مى‌گيرد و بدون اينکه بلند شود، پاى گرفته‌شدهٔ حريف را بالا مى‌کشد، به‌طورى‌که پاهاى حريف از هم باز شده، فضائى براى عبور پاى مجرى به‌وجود مى‌آيد (شکل ج- فن کندرو، با يک نوع روش گرفتن).


ج- فن کندرو، با يک نوع روش گرفتن
ج- فن کندرو، با يک نوع روش گرفتن

- روش اجراء :

بعد از گرفتن فن کنده‌رو با هر يک از روش‌هاى سه‌گانه‌اى که در مبحث”طريقهٔ گرفتن کندهٔ‌رو“ توضيح داده شد، کشتى‌گير مجرى با بردن پاى عقبى خود به داخل پاهاى حريف و قرار دادن آن به پشت پاى دور او و قلاّب کردن آن، به‌طرف جلو فشار وارد آورده، حريف را از جلو به روى پل مى‌برد.


- نتيجه‌گيرى :

با اجراء فن، کندرو، با سه نوع روش گرفتن و اجراء با هر يک از سه روش مذکور، در مبحث ”طريقهٔ گرفتن کندهٔ‌رو“ نهايتاً حريف به روى پل مى‌رود، به‌طورى‌که در روش شمارهٔ (۱) و شمارهٔ (۲)، چون حريف از بالا به روى پل مى‌رود، سه امتياز فنى به کشتى‌گير مجرى تعلق مى‌گيرد، ولى در روش شمارهٔ (۳)، چون حريف از پائين به روى پل مى‌رود، دو امتياز فنى به کشتى‌گير مجرى داده مى‌شود. در صورتى‌که مجري، عمل پل‌شکن را کامل اجراء کند، حريف ضربهٔ فنى مى‌شود (شکل - فن کندرو، با سه نوع روش گرفتن و اجراء).


فن کندرو، با سه نوع روش گرفتن و اجراء
فن کندرو، با سه نوع روش گرفتن و اجراء