کندهٔ فرنگى (Crotch Lift)

- طريقهٔ گرفتن :

هنگامى که حريف در خاک نشسته (شکل - فن کندۀ فرنگى در حالت نشسته به روش کمرکارى و کشش) و يا ولو شده است (شکل‌هاي: ”فن کندهٔ فرنگى به روش کششى - چرخشى در حالت نشسته“ و ”فن کندهٔ فرنگى در حالت ايستاده به روش کششى - پرتابي“)، کشتى‌گير مجرى از يک سمت در پشت حريف قرار مى‌گيرد. در اين حالت، مجرى پاى جلوئى خود را که نزديک به بالاتنهٔ حريف است به روى تشک زانو مى‌زند و پاى ديگر خود را که پشت حريف قرار دارد، ستون مى‌کند، در اين شرايط، مجرى دست جلوئى خود را از بالاى کمر حريف به دور کمر او مى‌برد و دست پشتى خود را از زير به دور کمر حريف قرار مى‌دهد و سپس هر دو دست را به هم قلاّب مى‌کند.


فن کندۀ فرنگى در حالت نشسته به روش کمرکارى و کشش
فن کندۀ فرنگى در حالت نشسته به روش کمرکارى و کشش

فن کندهٔ فرنگى به روش کششى - چرخشى در حالت نشسته
فن کندهٔ فرنگى به روش کششى - چرخشى در حالت نشسته

فن کندهٔ فرنگى در حالت ايستاده به روش کششى - پرتابى
فن کندهٔ فرنگى در حالت ايستاده به روش کششى - پرتابى

- روش اجراء :

۱. در حالت نشسته به روش کمرکارى :

مجرى با گرفتن کمر حريف در حالت کندۀ فرنگي، در حالى که به بالاتنه و کمر حريف به‌طرف جلو فشار وارد مى‌کند، با رفتن به زير مرکز ثقل بدن حريف، و با کشش قوي، او را به گونه‌اى پرتاب مى‌کند که به روى پل مى‌رود (شکل - فن کندهٔ فرنگى در حالت نشسته به روش کمرکارى و کشش).


فن کندۀ فرنگى در حالت نشسته به روش کمرکارى و کشش
فن کندۀ فرنگى در حالت نشسته به روش کمرکارى و کشش

۲. در حالت نشسته به روش کششى چرخشى :

بعد ازگرفتن کمر حريف در حالت کندهٔ فرنگي، در حالى که مجري، حريف را از روى تشک بلند مى‌کند، با يک حرکت نيم‌چرخش به‌طرف بالاتنهٔ او، او را با کششى قوى تا روى سينهٔ خود بالا مى‌آورد و به گونه‌اى پرتاب مى‌کند که مستقيماً به روى پل مى‌رود (شکل - فن کندهٔ فرنگى در حالت نشسته به روش کششى - چرخشى در حالت نشسته).


فن کندهٔ فرنگى به روش کششى - چرخشى در حالت نشسته
فن کندهٔ فرنگى به روش کششى - چرخشى در حالت نشسته

۳. در حالت ايستاده، کششى - پرتابى :

بعد از گرفتن کمر حريف در حالت کندهٔ فرنگي، در حالى که مجري، حريف را از روى تشک بلند مى‌کند، او را به سينهٔ خود بالا مى‌کشد و به گونه‌اى پرتاب مى‌کند که مستقيماً به روى پل مى‌رود (شکل - فن کندهٔ فرنگى در حالت ايستاده به روش کششى - پرتابى).


فن کندهٔ فرنگى در حالت ايستاده به روش کششى - پرتابى
فن کندهٔ فرنگى در حالت ايستاده به روش کششى - پرتابى

- نتيجه‌گيرى :

با اجراء فن کندهٔ فرنگى، نتيجه‌اى خاص ممکن است به‌وجود آيد، مثلاً در حالت ”نشسته به روش کمرکاري“، مجرى فقط دو امتياز فنى به‌دست مى‌آورد و در حالت ”نشسته به روش کشش چرخشي“ مجرى فقط سه امتياز فنى کسب مى‌کند و در حالت ”ايستاده، کششى - پرتابي“ اگر فن به زيبائى اجراء شود، شش امتياز فنى (يک امتياز براى کشش يا ليفت و پنج امتياز براى زيبائى فن) و اگر زيبا اجراء نشود چهار امتياز فنى (يک امتياز براى کشش يا ليفت و سه امتياز براى اجراء فن که حريف به‌طور مستقيم به روى پل رود) به کشتى‌گير مجرى تعلق مى‌گيرد و چنانچه در حين اجراء فن، شانه‌هاى حريف با تشک تماس پيدا کند و داراى مکثى مناسب هم باشد، حريف ضربهٔ فنى مى‌شود.