بهبود زمان‌بندى حرکت براى گذشتن از حريف

سازماندهى - ابعاد زمين: ۱۰?۱۰ متر
 
- تعداد نفرات شرکت‌کننده در تمرين: گروه‌هاى دو نفره در مقابل هم (شکل - سازماندهى شروع تمرين)
شيوهٔ تمرين - دو بازيکن به‌طور همزمان به‌هم نزديک شده و با فريب از هم عبور مى‌کنند. (شکل - بهبود زمان‌بندى براى گذشتن از حريف)
 
- حرکت فريب‌دهنده را مربى تعيين مى‌کند.
 
- جهت تغيير مسير بايد قبلاً مشخص شود.
نکات مهم - کنترل توپ از نزديک در هنگام نزديک شدن به مدافع
 
- خارج کردن حريف از حالت تعادل با اجراء فريب
 
- تغيير مسير حرکت
 
- گذشتن از حريف و رفتن به پشت مدافع
 
- افزايش شتاب
 
-  توجه به نکات ساير تمرينات


بهبود زمان‌بندى براى گذشتن از حريف
بهبود زمان‌بندى براى گذشتن از حريف
سازماندهى شروع تمرين
سازماندهى شروع تمرين

فريب و گذشتن از حريف

سازماندهى - ابعاد زمين: ۱۰?۱۰ متر
 
- وسايل موردنياز: توپ و قيف تمرينى
 
- تعداد نفرات شرکت‌کننده: در هر محوطه سه بازيکن
شيوهٔ تمرين - مربي، حرکت‌هاى فريب‌دهنده را ديکته مى‌کند.
نکات مهم - فريب با نشان دادن شوت و سپس، تغيير مسير با استفاده از کف پا
 
- فريب با نشان دادن پاس و سپس، تغيير مسير با خارج يا داخل پا (شکل - فريب و تغيير مسير با خارج پا)
 
- فريب با استفاده از چشم و سر و سپس، تغيير مسير با استفاده از زدن توپ به پشت پاى تکيه
 
- فريب با استفاده از شانه‌ها و سپس تغيير مسير (شکل - حرکت به مرکز مربع و تغيير مسير)


تغيير مسير
تغيير مسير

حرکت به مرکز مربع و تغيير مسير
حرکت به مرکز مربع و تغيير مسير