کسب مهارت در شرايط نزديک به بازى

سازماندهى - ابعاد زمين: ۱۰?۳۰ متر
 
- وسايل موردنياز: قيف تمرينى و يک توپ براى هر گروه ۶ نفره
 
- تعداد نفرات شرکت‌کننده در تمرين: ۶ بازيکن در هر محوطه
شيوهٔ تمرين - بازيکن X۱ توپ را در زاويهٔ مناسب به X۲ مى‌دهد.
 
- X۲ با توپ چرخيده، سعى مى‌کند از O۱ عبور نمايد و توپ را به O۲ پاس دهد.
 
- بازيکن O۱ به‌جاى X۱ مى‌رود و O۲ به‌عنوان مهاجم، روى X۱ حمله مى‌کند.
نکات مهم مهاجم اول :
 
    - از مدافع جدا شده، در زاويهٔ مناسب قرار مى‌گيرد.
 
    - توپ را دريافت کرده، مى‌چرخد و در مقابل مدافع قرار مى‌گيرد.
 
    - قبل از دريافت توپ، موقعيت را در نظر مى‌گيرد.
 
    - به‌طرف مدافع حرکت مى‌کند و با توجه به نکات دريبلينگ از او عبور
    مى‌نمايد.
 
    - براى فريب در پاس استفاده مى‌کند.


 کسب مهارت در شرايط نزديک به بازى
کسب مهارت در شرايط نزديک به بازى

گذشتن از حريف

سازماندهى - ابعاد زمين: دايره‌اى به قطر ۱۰ متر
 
- وسايل موردنياز: توپ و قيف تمرينى
 
- تعداد نفرات شرکت‌کننده در تمرين: ۸ نفر، يک در مقابل يک
 
    ۱. دروازهٔ کوچک روى محيط دايره قرار دارد.
 
    ۲. بازيکنان مى‌توانند به خارج دايره بروند اما تنها مى‌توانند از داخل
    دايره از دروازه عبور کنند و گل بزنند.
 
    ۳. مهاجم زمانى به مدافع تغيير نقش مى‌دهد که:
 
         - توپ را از دست بدهد.
 
         - توپ او با توپ ديگرى برخورد کند.
 
         - توپ به قيف تمرينى برخورد کند.
شيوهٔ تمرين - به دروازه شوت بزند.
نکات مهم - پوشش توپ
 
- هدايت توپ در جهت مخالف مسير مدافع
 
- تغيير سرعت و جهت
 
- آگاهى محيطى با بالا نگهداشتن سر و حمله به يکى از دروازه‌هاى خالى.


  - شيوهٔ تمرين
- شيوهٔ تمرين

پيشرفت در شرايط نزدیک بازى

سازماندهى - ابعاد زمين: ۲۰?۳۰ متر
 
- وسايل موردنياز: توپ و قيف تمرينى
 
- تعداد نفرات شرکت‌کننده در تمرين: ۲ تيم ۴ نفره، ۲ بازيکن آزاد در خارج زمين، ۲ بازيکن تغذيه‌کننده
شيوهٔ تمرين - استفاده از خطوط عرضى به‌عنوان دروازه 
 
- گذاشتن توپ پشت خط براى کسب امتياز
 
- استفاده از دو بازيکن آزاد در حرکات ترکيبى
 
- زمين به شش قسمت مساوى تقسيم مى‌شود.
 
- بازيکنان حق ندارند از خط طولى ميانهٔ زمين عبور نمايند.
نکات مهم - آگاهى محيطى قبل از دريافت توپ نسبت به حضور حريف، همبازى و يا موقعيت خود در زمين
 
- حمله به مدافع با توپ
 
- تصميم‌گيرى قبل از گذشتن از حريف: استفاده از نوع تکنيک، نوع فريب
 
- ديدن فضاى پشت مدافع قبل از عبور
 
- بازيکنان بدون توپ
 
- حمايت از مهاجم اول در زاويه و فاصلهٔ مناسب
 
- ايجاد فضا با دور شدن از توپ
 
- نزديک شدن به مهاجم اول براى اجراء حرکات ترکيبى


 تمرين پيشرفت در شرايط نزديک به بازى
تمرين پيشرفت در شرايط نزديک به بازى

پيشرفت در شرايط بازى

سازماندهى - ابعاد زمين: ۳۰?۴۰ متر
 
- وسايل موردنياز: توپ، قيف تمرينى و دروازهٔ متحرک
 
- تعداد نفرات شرکت‌کننده در تمرين: ۳?۳ به ‌اضافهٔ دو دروازه‌بان
شيوهٔ تمرين - بازى متعارف با توجه به موضوع و هدف تمرين
نکات مهم - توجه به نکات تمرين دريبلينگ -
 
- استفاده از فضاى پشت مدافع


 تمرين پيشرفت در شرايط بازى
تمرين پيشرفت در شرايط بازى