پيشرفت و زمان‌بندى پوشش توپ

سازماندهى - ابعاد زمين: ۱۰?۱۰ متر
 
- وسايل موردنياز: توپ و قيف تمرينى
 
- تعداد نفرات شرکت‌کننده در تمرين: گروه‌هاى ۲ نفره
شيوهٔ تمرين - چهار نفر از افراد، از ۴ گوشهٔ مربع به‌طور همزمان کار را شروع مى‌کنند تا يک دور کامل انجام گيرد. (شکل - سازماندهى شروع تمرين)
 
- حرکت عکس عقربهٔ ساعت انجام مى‌شود. نفرات، به‌طور همزمان از چهار گوشه تا مرکز مربع حرکت کرده، بعد از پوشش توپ به زاويهٔ مجاور مى‌روند. (شکل - حرکت به مرکز مربع، تغيير مسير و رفتن به زاويهٔ مجاور)
 
- اين حرکت تا رسيدن به نقطهٔ شروع ادامه دارد. (شکل - تسلط روى توپ)
 
- ين تمرين تا حدّ نياز انجام مى‌شود.
نکات مهم پوشش توپ در لحظهٔ مناسب (شکل - پوشش توپ)
 
- کيفيت لمس توپ هنگام چرخش
 
- قرار گرفتن بدن بين توپ و حريف (شکل - قرار گرفتن بدن بين توپ و حريف)
 
- پوشش توپ با هر دو پا


حرکت به مرکز مربع، تغيير مسير و رفتن به زاويهٔ مجاور
حرکت به مرکز مربع، تغيير مسير و رفتن به زاويهٔ مجاور
سازماندهى شروع تمرين
سازماندهى شروع تمرين

پوشش توپ
پوشش توپ

قرار گرفتن بدن بين توپ و حريف
قرار گرفتن بدن بين توپ و حريف

تسلط روى توپ
تسلط روى توپ

پوشش توپ و تظاهر

سازماندهى - ابعاد زمين: ۱۰?۱۰ متر
 
- وسايل موردنياز: توپ و قيف تمرينى
 
- تعداد نفرات شرکت‌کننده در تمرين: گروه‌هاى سه‌نفره
شيوهٔ تمرين - حرکت همزمان به‌طرف حريف و زمان‌بندى در چرخش با توپ.
 
- حرکت از نقطهٔ A شروع تا نقطهٔ B ادامه يافته، به نقطهٔ A باز مى‌گردد. اين حرکت در پنج دقيقه انجام شود. (تمرين - پوشش توپ و تظاهر)
نکات مهم - کيفيت چرخش و پشت کردن به حريف
 
- کيفيت چرخش با داخل و خارج پا
 
- کيفيت حرکت و توقف توپ با کف پا و چرخش
 
- تظاهر به شوت و تغيير مسير با نقاط مختلف پا (کف پا، داخل پا و خارج پا)


 تمرين پوشش توپ و تظاهر
تمرين پوشش توپ و تظاهر