آشنائى با توپ به‌عنوان مقدمهٔ دريبلينگ

  سازماندهى     - ابعاد زمين: ۱۰?۱۰ متر

- تعداد وسايل موردنياز: توپ و قيف تمرينى (به تعداد نفرات)

- تعداد نفرات شرکت‌کننده در تمرين: ۳ نفر در هر محوطه
 
  شيوهٔ تمرين     - هر يک از نفرات با داشتنِ يک توپ در محوطه حرکت مى‌کند.

- با علامت مربي، نفرات پا به توپ مسير خود را تغيير مى‌دهند.

ضربه را در حال حرکت با داخل پا مى‌زنند.

- ضربه به چپ و راست با بيرون هر دو پا در حال حرکت به توپ زده مى‌شود.

 - ضربه به جلو و عقب با کف هر دو پا در حال حرکت به توپ زده مى‌شود.

- توپ، با کف پا کشيده مى‌شود و در مسير توپ تغيير ايجاد مى‌گردد.

- چرخش با استفاده از داخل و خارج پا

- حرکت پا به توپ به شکل عددِ هشت لاتين

- انجام حرکات فوق با سرعت بيشتر

- نسبت فعاليت به استراحت در اين تمرين يک به يک خواهد بود (مثلاً ۳۰ ثانيه فعاليت ۳۰ ثانيه استراحت)

 
  نکات مهم     - توجه به کيفيت ضربه با نقاط مختلف پا و آهنگ حرکت با توپ

- توجه به کيفيت تغيير مسير در حرکت

- زير نظر داشتن توپ از جانب بازيکن
 

افزايش سرعت ضربه زدن پياپى به توپ

سازماندهى - ابعاد زمين: ۱۰?۱۰ متر
 
- وسايل موردنياز: توپ و قيف تمرينى (به تعداد نفرات)
 
- تعداد نفرات شرکت‌کننده در تمرين: در هر محوطه سه بازيکن
شيوهٔ تمرين - با سطوح کف پا، داخل پا، خارج پا و روى پا به توپ ضربه بزنيد. (شکل - ضربه با خارج پا)
 
- با توپ به داخل، خارج و عقب تغيير مسير دهيد.
 
- بعد از هر پنج ضربه سريع به روى توپ، آن را به داخل يا خارج هدايت کنيد. (شکل - ضربه با کف پا)
نکات مهم - توجه به تعداد ضربات به روى توپ با هر دو پا در مدت ۲۰ ثانيه
 
- توجه به تعداد ضربات با داخل پا به توپ با هر دو پا در مدت ۲۰ ثانيه
 
- توحه به کيفيت ضربه به توپ


  ضربه با خارج پا
ضربه با خارج پا

ضربه با کف پا
ضربه با کف پا