پرتاب توپ به داخل

اصول کلى:

- هر زمانى که توپ در حين بازى يا در پرتاب آزاد گل شود و گل قبول نشود توپ براى شروع مجدد از بيرون خط اوت امتداد خط پنالتى در اختيار بازيکن قرار داده خواهد شد.


- اگر پرتاب‌هاى آزاد در نتيجهٔ خطاى فني، غير ورزشى و يا ديسکاليفه که مالکيت را به همراه داشته باشد انجام گيرد بايستى براى شروع مجدد در پشت خط کنارى و مرکزى روبروى ميز منشى بدون توجه به اينکه آخرين پرتاب گل شده يا نه در اختيار بازيکن قرار گيرد.


- بازيکنى که در شروع مجدد از پشت خط مرکزى و کنارى در اختيار دارد بايد پاهاى خود را در طرفين خط ادامهٔ خط مرکزى قرار داده و به هر دو زمين اعم از دفاعى و حمله مى‌تواند پاس دهد.


- يک داور ممکن است توپ را بصورت پاس زمينى در اختيار بازيکن که از بيرون خط اوت بازى را شروع مى‌کند قرار دهد که اين عمل بايد:


- داور نبايد بيش از ۳ يا ۴ متر از بازيکن فاصله داشته باشد.


- بازيکنى که در بيرون خط اوت مى‌خواهد بازى را شروع کند بايد در نقطه‌اى که داور تعيين کرده قرار گيرد.


- تيمى که کنترل توپ را در اختيار مى‌گيرد نبايد آوانتاژ نامطلوب بدست آورد.


در دنبال يک گل موفق يا يک پرتاب آزاد موفق:

- هر موقع حريف توپ را گل کند تيم بايد بازى را از پشت خط انتهايى با پرتاب توپ به داخل زمين آغاز نمايد. اين عمل همچنين بعد از تايم استراحت که داور توپ را در اختيار بازيکن قرار مى‌دهد، انجام خواهد شد.


- بازيکنى که توپ را از پشت خط اوت به داخل زمين پرتاب مى‌کند، مى‌تواند در امتداد خط يا بصورت عمودى عقب و جلو حرکت و يا به هم‌تيمى خود در پشت خط انتهايى پاس دهد به شرط اينکه از زمانى که توپ را در اختيار گيرد تا پرتاب توپ به داخل زمين بيش از ۵ ثانيه طول نکشد.


- زمانى که توپ گل مى‌شود تيم گل‌کننده مجاز نيست توپ را پس از گل شدن لمس نمايد. در صورتى که تصادفى يا لحظه‌اى با توپ برخورد کند مجاز مى‌باشد ولى پس از اولين اخطار که باعث تأخير در شروع بازى شود خطاى فنى اعلام خواهد شد.


در دنبال هر تخطى و يا هر توقف بازى:

- باريکن از بيرون خط اوت نزديکترين محل وقوع تخطى که توسط داور مشخص مى‌شود يا بازى متوقف شد، توپ را براى شروع مجدد در اختيار خواهد داشت به جز پشت تخته


- داور بايد توپ را براى شروع مجدد از بيرون خط اوت بصورت پاس مستقيماً در اختيار بازيکن قرار دهد.


قانون:

- بازيکنى که توپ را بايد از بيرون خط اوت شروع کند نبايد:

- پس از رها شدن توپ و قبل از برخورد توپ با بازيکنان داخل زمين آن را لمس نمايد.


- قبل از رها شدن توپ داخل زمين را لمس نمايد.


- بيش از ۵ ثانيه توپ را نگهداشته و بايد از دست رها نمايد.


- توپ را رها کرده و مجدداً بدون برخورد با بازيکنان داخل زمين اوت شود.


- توپ را مستقيماً داخل سبد نمايد.


- قبل از رها کردن توپ در امتداد خط بيش از يک متر از نقطه‌اى که توسط داور تعيين شده در يک جهت حرکت نمايد. در صورتى که مى‌تواند به جلو و عقب تا جايى که امکان باشد حرکت کند.


- ساير بازيکنان نمى‌توانند:

- قسمتى از بدن خود را قبل از رها شدن توپ روى خطوط قرار دهند.


- کمتر از يک متر از بازيکن پرتاب‌کنندهٔ توپ در صورتى که فاصلهٔ خط اوت تا اولين مانع کمتر از دو متر باشد فاصله داشته باشند.


- هرگونه تخلف از قوانين بالا تخلف مى‌باشد.


جريمه:

- توپ براى شروع مجدد از همان نقطه به تيم مقابل واگذار مى‌گردد.