تايم استراحت

تعريف:

يک تايم استراحت وقفه‌اى از بازى است که توسط مربى يا کمک مربى درخواست مى‌شود.


تايم استراحت
تايم استراحت

قانون:

- زمان هر تايم استراحت يک دقيقه مى‌باشد.


- فرصت براى تايم استراحت شروع مى‌شود وقتى که:

- توپ مى‌ميرد و ساعت بازى متوقف مى‌شود و ارتباط داور در رابطه با گزارش خطا با منشى خاتمه مى‌پذيرد.


- تيمى که قبل يا بعد از گل خوردن درخواست تايم استراحت مى‌نمايد.


- فرصت براى تايم استراحت خاتمه مى‌پذيرد موقعى که:

- داور با توپ وارد دايره براى اجراى جمبال مى‌شود.


- داور براى شروع پرتاب پنالتى با توپ يا بدون توپ وارد ذوزنقه مى‌گردد.


- داور توپ را در شروع مجدد بازى از بيرون خط اوت در اختيار بازيکن قرار مى‌دهد.


- يک تايم استراحت در هر پريود اول، دوم و سوم به تيم واگذار و در پريود چهارم دو تايم استراحت داده خواهد شد و براى هر وقت اضافى يک تايم استراحت نيز واگذار مى‌گردد.


- تايم استراحت به تيمى واگذار مى‌گردد که اول آن تيم درخواست تايم استراحت نموده است مگر اينکه درخواست تايم استراحت با تيمى باشد که گل بخورد و بدون اينکه خطايى انجام گيرد. در اين حالت به تيم گل‌خورده تايم استراحت داده خواهد شد.


- تايم استراحت درخواست شده قبل از اينکه بوق منشى براى اعلام آن به صدا درآيد مى‌تواند از طرف مربى يا کمک‌مربى انصراف اعلام شود.


- در زمان تايم استراحت، بازيکنان زمين بازى را ترک کرده و بر روى نيمکت بنشينند و بازيکنان در حدود نيمکت ذخيره چنانچه داخل زمين ايستاده باشند، مجاز خواهند بود.


روش:

- مربى يا کمک‌مربى حق دارند تايم استراحت درخواست نمايند. آنها مى‌توانند شخصاً با مراجعه به منشى با نشان دادن علامت مربوطه با دست تايم استراحت درخواست نمايند.


- به محض به وجود آمدن فرصت تايم استراحت، منشى با به صدا درآوردن بوق خود داوران را از اين درخواست مطلع مى‌سازد.


اگر تيم درخواست‌کنندهٔ تايم استراحت گل‌ خورد، وقت‌نگهدار سريعاً با متوقف ساختن زمان بازى بوق خود را به صدا درمى‌آورد.


- زمان تايم استراحت از موقعى که داور در سوت خود مى‌دمد و علامت را نشان مى‌دهد، آغاز خواهد شد.


- و زمان تيم استراحت موقعى که داور سوت زده و با علامت آنها را به بازى دعوت مى‌کند خاتمه مى‌پذيرد.