چگونه با توپ بازى مى‌شود

- در بسکتبال توپ فقط با دست بازى مى‌شود.


- دويدن با توپ، عمداً توپ را با پا متوقف کردن يا توپ را با مشت زدن تخلف مى‌باشد.


- برخورد تصادفى توپ با پا تخلف نمى‌باشد.

کنترل کردن توپ

- بازيکن موقعى کنترل توپ را در اختيار دارد که آن را در دستهايش نگهداشته، دريبل‌ کرده و يا توپ زنده را در اختيار او قرار دهند.


- کنترل توپ توسط تيم موقعى است که بازيکن آن تيم کنترل توپ را در اختيار داشته و يا بين افراد تيم پاس داده شود.


- کنترل توپ تا زمانى ادامه خواهد داشت که حريف کنترل توپ را بدست آورده يا توپ بميرد و يا توپ از دست بازيکن براى شوت به طرف سبد در حين بازى يا پرتاب آزاد رها گردد.


کنترل توپ
کنترل توپ

بازيکن در حال شوت

- عمل انجام شوت يا در حال شوت موقعى است که به قضاوت داوران بازيکن حرکت را براى رها کردن توپ به طرف سبد شروع نمايد. اين عمل مى‌تواند بصورت پرتاب کردن، دانک نمودن يا واليبالى زدن به طرف سبد حريف انجام شود. ادامهٔ حرکت در حال شوت تا زمانى که توپ از دست بازيکن رها شود ادامه خواهد داشت.


بازيکن براى تلاش اين عمل ممکن است بازوهايش توسط حريف نگهداشته شود تا نتواند توپ را وارد سبد کند گرچه اين عمل به نظر داوران در حال شوت خواهد بود و در اين حالت نيازى به رها شدن توپ از دست بازيکن نمى‌باشد.


بازيکن در حال شوت
بازيکن در حال شوت

هيچ‌گونه رابطه‌اى مابين تعداد گام و عمل در حال شوت وجود ندارد.


- در حالتى که بازيکن در حال پرش شوت را انجام دهد. ادامه حرکت در حال شوت زمانى خاتمه مى‌پذيرد که توپ از دست بازيکن رها شده و هر دو پاى بازيکن به زمين برگردد.


ولى کنترل توپ نيمى زمانى که توپ از دست بازيکن رها مى‌شود خاتمه مى‌پذيرد.


- براى انجام خطا روى بازيکن در حال شوت بايستى زمانى اتفاق افتد که حرکت در حال شوت به قضاوت داوران شروع شده باشد. که اين حرکت بازوها يا بدان بازيکن پس از دريافت توپ به طرف سبد براى گل کردن توپ مى‌باشد.


از زمانى که توپ در دست بازيکن استراحت کند آغاز و حرکت شوت کردن معمولاً با بالا بردن دست با توپ شروع خواهد شد.که اين حرکت شامل حرکت بدن در تلاش براى شوت خواهد بود. و زمانى که حرکت جديدى را انجام دهد خاتمه مى‌پذيرد.اگر محدوديت حرکت بازيکن برابر مفاد بالا باشد بازيکن در حال شوت فرض خواهد شد.

گل وقتى بدست مى‌آيد و ارزش آن

قانون:

- يک گل موقعى انجام مى‌شود که توپ زنده از بالا وارد سبد شده و در آن باقى‌ مانده يا از آن بگذرد.


- موقعى توپ حدوداً داخل سبد است که حتى يک مقدار کمى از توپ در زير سطح حلقه قرار گيرد.


- يک گل موقعى براى تيم اعتبار دارد که توپ به شرح زير وارد سبد شود:


يک گل از هر پرتاب آزاد يک امتياز


يک گل از منطقهٔ دو امتيازى به ثمر رسيد دو امتياز


يک گل از منطقهٔ سه امتيازى براى تيم سه امتياز محسوب خواهد شد.


- اگر بازيکنى تصادفاً توپ را به سبد خود گل کند. گل به حساب کاپيتان تيم حريف ثبت خواهد شد.


- اگر بازيکنى عمداً توپ را به سبد خود گل کند آن تخلف بوده و امتيازى واگذار نخواهد شد.


- اگر بازيکنى باعث شود که توپ از پايين وارد سبد شود آن تخلف خواهد بود.