جمبال

تعريف:

- يک جمبال موقعى صورت مى‌گيرد که داور توپ را مابين دو بازيکن در دايره‌هاى داخل زمين بالا بياندازد.


- توپ مشترک موقعى است که يک يا بازيکنان بيشتر از دو تيم يک يا دو دست آنان طورى روى توپ قرار گيرد که هيچ‌کدام از آنها کنترل توپ را کامل در اختيار نداشته باشند و اين عمل بايد بدون خشونت صورت گيرد.


قانون:

- براى شروع هر پريود يا وقت اضافي، جمبال در دايرهٔ وسط بين دو بازيکن از تيم‌ها صورت گيرد.


- وقتى توپ مشترک اعلام گرديد يا خطاى طرفين اعلام شد که نتيجهٔ آن جمبال در نزديکترين دايرهٔ بين دو بازيکن درگير انجام خواهد شد.


اگر در توپ مشترک بيش از دو بازيکن درگير بودند جمبال مابين دو بازيکن که حدوداً هم‌قد باشند توسط داور مشخص شده و انجام خواهد شد.


- وقتى بازى با جمبال ادامه مى‌پذيرد در هر وضعيتى شامل گير کردن توپ زنده در بين تخته و حلقه نيز مى‌شود.


به شرط اينکه دو بازيکن در زمان وقوع جمبال در داخل زمين بوده باشند.


- اگر براى انجام جمبال نزديکترين دايره مشخص نگرديد مى‌توان جمبال را در دايرهٔ وسط انجام داد.


روش:

- هر جمبال‌کننده بايستى پاهايشان داخل نيم‌دايرهٔ طرف حلقهٔ خودشان که يک پا نزديک خط مرکزى باشد قرار بگيرد.


- سپس داور توپ را بصورت عمودى و به طرف بالا، بين جمبال‌کنندگان با ارتفاعى که جمبال‌کنندگان پس از پريدن به آن خواهد رسيد بياندازد.


- توپ پس از اينکه به حداکثر ارتفاع رسيد توسط يک يا هر دو جمبال‌کننده زده مى‌شود.


- هيچ‌کدام از جمبال‌کنندگان مجاز نيستند قبل از زده شدن توپ محل خود را ترک نمايند.


- هيچ‌کدام از جمبال‌کنندگان مجاز نيستند توپ را گرفته يا بيش از دو ضربهٔ متوالى بزند مگر اينکه توپ به زمين، يکى از هشت بازيکن خارج از دايره و يا به تخته و حلقه برخورد نمايد.


- قبل از اينکه توپ زده شود، هيچ‌کدام از بازيکنان خارج دايره مجاز نيستند قسمتى از بدن خود را روى خط دايره قرار دهند.


- اگر توپ توسط يک يا هر دو جمبال‌کننده زده نشده و توپ بدون زدن به زمين برخورد کرد جمبال بايد مجدداً تکرار گردد.


- دو هم‌تيمى در صورت مخالفت تيم مقابل نمى‌توانند در نزديک هم در اطراف دايره قرار گيرند.


- اگر بازيکنى که براى شرکت در جمبال مشخص گرديده زمين را به علت آسيب‌ديدن يا براى انجام پنج خطا و يا ديسکاليفه ترک نمايد جايگزين تعويض او در جمبال بايد شرکت نمايد و در صورت نبودن تعويض کاپيتان تيم نفر جمبال‌کننده را معرفى مى‌نمايد.