مردم به‌وسيلهٔ مقولات فلسفي، حقايق، واقعيات و ارزش‌ها را جستجو مى‌کنند. مربيان تربيت بدنى از طريق فلسفهٔ قادر به مطالعهٔ معني، ماهيت، اهميت و منبع ارزش‌ها در تربيت بدنى هستند.

فلسفهٔ تربيت بدنى و ورزش در بهبود عملکرد حرفه‌اى مؤثر است. اعمال حرفه‌اى و تخصصى بر مبناى هوس و هيجانات کامل نخواهد شد. تنها براساس اصول فلسفى روشن و بديهى است که عملکرد حرفه‌اى به بار مى‌نشيند؛ به‌ويژه وقتى که معلمان تربيت بدنى باورهاى فلسفى خود را به‌صورت منطقى و منظم توسعه داده باشند و بهترين علايق و خواسته‌هاى بشر را منعکس سازند.