مردم به‌وسيلهٔ مقولات فلسفي، حقايق، واقعيات و ارزش‌ها را جستجو مى‌کنند. مربيان تربيت بدنى از طريق فلسفهٔ قادر به مطالعهٔ معني، ماهيت، اهميت و منبع ارزش‌ها در تربيت بدنى هستند. فلسفه، راهنماى مربى براى تعيين اهداف و اصول است و همچنين رابط تربيت بدنى و ورزش و تأمين‌کنندهٔ ابزار منطقى براى ارزيابى ارزش خدماتى تربيت بدنى و ورزش در برنامه‌هاى رسمى و غيررسمى است.


فلسفهٔ تربيت بدنى و ورزش در بهبود عملکرد حرفه‌اى مؤثر است. اعمال حرفه‌اى و تخصصى بر مبناى هوس و هيجانات کامل نخواهد شد. تنها براساس اصول فلسفى روشن و بديهى است که عملکرد حرفه‌اى به بار مى‌نشيند؛ به‌ويژه وقتى که معلمان تربيت بدنى باورهاى فلسفى خود را به‌صورت منطقى و منظم توسعه داده باشند و بهترين علايق و خواسته‌هاى بشر را منعکس سازند.


فلسفهٔ تربيت بدنى و ورزش براى تربيت حرفه‌اى و تخصصى ضرورى است. توسعهٔ اصول فلسفى براى داوطلبان حرفهٔ تربيت بدنى لازم است. در اين صورت زمينهٔ فکرى مشترکى در مورد حرفهٔ تخصصى خواهند داشت و به درستى قادر به تبليغ ارزش‌ها و مفاهيم رشته خواهند بود. و براى ارتقاء يافتن به مدارج بالاى حرفه‌اى انگيزهٔ کافى خواهند داشت و از توانايى مؤثر براى ارزيابى عملکردها برخوردار خواهند بود.


فلسفهٔ تربيت بدنى و ورزش راهنماى مختصصان است. عمل هوشمندانه مستلزم داشتن بينش و باور فلسفى نسبت به زندگى است. قبل از اجراى برنامه بايد از موارد ضرورى و قابل قبول آگاه شد. فلسفه متخصصان را در تعيين نتايج و اهداف برنامه‌ها و روش بررسى اين نتايج يارى مى‌کند.


فلسفهٔ تربيت بدنى و ورزش جهت‌دهنده به حرفه و برنامه‌هاى فرد است. بسيارى از فعاليت‌هاى تربيت بدنى و ورزش امروزه بدون برنامه‌ هستند. اهداف و نشانه‌هاى برنامه از باور فلسفى ما نشأت مى‌گيرد. بنابراين، اعتقاد مربى به تقويت همبستگى انسان‌ها از طريق بازى و تربيت بدنى بر مبناى نظام و بينشى تربيتى است که اين نظام خود منطق و ديگر اصول فلسفى را در بر مى‌گيرد. البته فلسفهٔ تربيت بدنى و ورزش چنين نظامى را به‌وجود خواهد آورد.


فلسفهٔ تربيت بدنى و ورزش، جامعه را از تأثير مثبت رشته بر ارزش‌هاى اجتماعى آگاه مى‌سازد. در جامعهٔ متحول مردم مشتاق هستند از چگونگى تأثير تربيت بدنى بر مواردى چون عملکرد انسان، سطح کيفى زندگى و خلّاقيت و ابتکار انسانى آگاه باشند. اصول فلسفى کامل در تربيت بدنى و ورزش، در تفسير ارزش‌هاى مهم جامعه مؤثر بوده، در نتيجه برنامه‌ها متناسب با نياز شکل خواهند گرفت.


فلسفهٔ تربيت بدنى و ورزش موجب اتحاد متخصصان و کارشناسان رشته است. بسيارى از متخصصان از آنچه که در حوزهٔ حرفه‌اى آنها در جريان است ناخرسند هستند. آنها با يارى جستن از اصول فلسفى تربيت بدنى از نقش مفيد انسانى و اجتماعى خود آگاه شده، دست در دست هم در اين راستا تلاش خواهند کرد.


فلسفهٔ تربيت بدنى و ورزش ارتباط بين تربيت بدنى و ورزش را با تربيت به معنى عام توضيح مى‌دهد. فلسفهٔ تربيت بدنى متخصصان را در شناخت ارتباط اهداف تربيت بدنى با تربيت عمومى يارى مى‌کند. در تعريف تربيت بدنى و ورزش اهميت تربيتِ بدن و همچنين تربيت از طريق بدن مورد تأکيد قرار گرفته است. فلسفهٔ تربيت بدنى و ورزش که هدف‌هاى اصلى را اعلام مى‌دارد، معلوم خواهد ساخت که آيا اهداف حرفه‌اى و اهداف تربيت عمومى باهم مرتبط هستند يا نه؟ مربى تربيت بدنى بايد براى توسعهٔ فلسفهٔ تربيتى خود و براى سوق دادن والاترين علايق افراد در يک طريق منطقي، معقول و منتظم تلاش کند و در اين تلاش از حقايق علم و نظريه‌هاى کاربردى که از تربيت بدنى و ورزش به‌عنوان ابزار مورد نياز انسان‌ها حمايت مى‌کند، کمک بگيرد.


فلسفهٔ تربيت بدنى و ورزش براى مربيان ضرورى است. همچنان‌که کاربرد فلسفه به‌طور سنتى در برنامه‌هاى تربيت بدنى و ورزش مدارس و دانشگاه‌ها مورد تأکيد قرار گرفته، ضرورت وجود اصول فلسفى در برنامه‌هاى غيرآموزشگاهى نيز آشکار شده است. بنابراين فلسفهٔ تربيت بدنى بايد دربرگيرندهٔ طيف وسيعى از برنامه‌ها باشد؛ همچنان‌که تربيت بدنى و ورزش ضرورتى است انکارناپذير براى تمام طبقات اجتماعى اعم از کارکنان بخش صنعت، سالمندان و جوانان. مربى تربيت بدنى به‌عنوان رهبر، مدير و معلم اين طبقات اجتماعي، بايد تکامل اصول فلسفى خود را مورد توجه قرار دهد. اغلب مفاهيم فلسفى برنامه‌هاى آموزشگاهى و دانشگاهي، در برنامه‌هاى خارج از حيطه‌هاى آموزشى نيز مفيد هستند. باورهاى فلسفى تربيت بدنى و ورزش بايد داراى آرمان‌هاى بشر دوستانه، و مبناى علمى بوده و آشنا به نقش فعاليت‌هاى جسمانى در بهبود عملکرد و سطح کيفى زندگى و برآورندهٔ نياز شرکت‌کنندگان باشد. براى دانشجويان به‌عنوان دست‌اندرکاران آينده، آگاهى از نيروها و فلسفه‌هاى هدايت‌کنندهٔ تجارب حرکتى و ورزشى براى برنامه‌ريزى متناسب با نياز شرکت‌کنندگان، مفيد است.