برنامه‌هاى تربيتى مدرن نيازهاى متفاوت مردم و خصوصيات فردى را مورد تائيد قرار مى‌دهند و يادگيرى براى همه اختصاصى و شخصى تلقى مى‌کنند؛ مانند برنامه‌هاى معلولين ذهني، هيجاني، جسمي. دانش‌آموزان در انتخاب رشته و موضوع تحصيلى و کارآموزى در زمينه‌هاى مختلف حرفه‌اي، از آزادى عمل برخوردار هستند.