درک کامل اصول فلسفى با شناخت اجزاء آن ميسر مى‌گردد که عبارتند از:

متافيزيک

متافيزيک با اصول و قوانين هستى در ارتباط است. اين جزء از فلسفه در تلاش است تا به مجموعه‌اى از سؤالات پاسخ گويد: مفهوم وجود و هستى چيست؟ اعمال انسان چگونه نظارت و اداره مى‌شود؟ جهان چگونه است و چرا؟ خدا چيست (خداشناسي)؟ پرسش زير نيز در قلمرو تربيت از ماهيت متافيزيکى برخوردار است. چه تجاربى برنامه‌هاى تربيت بدنى را قادر خواهد ساخت تا در دنياى واقعى موفق باشند؟ به نظر فيلسوف معروف ويل دورانت، متافيزيک واقعيت هر شيء را که با نوع بشر و جهان مرتبط باشد مورد بررسى قرار مى‌دهد.

معرفت‌شناسى

معرفت‌شناسى راجع‌به شيوهٔ معرفت‌اندوزى و انواع دانش‌هاى کسب‌کردنى است و آن عبارت است از بررسى جامع يک دانش، معرفت‌شناسي، سعى در تعريف منابع، توانايى‌ها، اصول، محدوديت‌ها و اعتبار دانش مربوط به فعاليت‌هاى جسمانى و شناخت آثار جسماني، ذهني، هيجاني، اجتماعى اين فعاليت‌ها دارد. دانشجويان به دنبال حقيقت فعاليت‌هاى بدنى هستند و کار معرفت‌شناسى پاسخ به سؤال، حقيقت چيست؟ است.

ارزش‌شناسى

در ارزش‌شناسى با سؤالاتى همچون ارزش‌ها را چگونه تشخيص دهيم و معيار اين تشخيص چيست؟ مواجه هستيم. ارزش‌شناسى با اهداف و ارزش‌هاى جامعه در ارتباط است و در قلمرو تربيت بدنى نيز بى‌نهايت مهم تلقى مى‌شود؛ زيرا ارزش‌ها و اهداف اجتماعى پايه و اساس دورهٔ تحصيلات در مدارس و دانشگاه‌ها هستند. در تربيت بدنى به سؤال زير بايد پاسخ داده شود که ارزش‌هاى جامعه در برنامه‌هاى تربيت بدنى چگونه انتخاب و دنبال مى‌شوند؟ در جامعهٔ آمريکا برابرى انسان‌ها هدف گرانبهايى است. گردآوردن دانشجويان رشته‌هاى مختلف در محيط بازى و ورزش به‌منظور توسعهٔ توانايى تحمل همديگر نمونهٔ بارزى از پيگيرى اين هدف باارزش است. وقتى دانش‌آموزان در قلمرو بازى به همديگر احترام گذاشتند، جاى اميدوارى است که اين آموخته‌ها و احساسات از اين حوزه‌ به ساير قلمروها منتقل شود.

اخلاق

اخلاق زيرمجموعهٔ شخصى ارزش‌شناسى است. اخلاق به تعريف خصوصيات و معيارهاى اخلاقى کمک مى‌کند و به‌عنوان پايه‌اى براى کد رفتارى فرد محسوب مى‌شود. با معيارهاى اخلاقى سؤال زير را مى‌تون پاسخ گفت که بالاترين معيار رفتارى که فرد بايد براى نيل به آن تلاش مى‌کند، چيست؟ تقويت رفتار اخلاقى (Moral comduct) از مهمترين اعمال تربيت بدنى و ورزش است. در تربيت بدنى سؤالات اخلاقى زير بايد پاسخ گفته شوند: چگونه بازى و ورزش به يادگيرى رفتارهاى مطلوب و پذيرفته شده کمک مى‌کند؟ آيا آموزش دادن خصوصيات و ويژگى‌هاى شخصى از طريق تربيت بدنى امکان‌پذير است؟ تربيت بدنى و ورزش افراد را در شرايطى قرار مى‌دهد تا شخصيت و ماهيت واقعى خود را بروز دهند.


فردى که در يک تيم درجهٔ يک، با نظارت بهترين مربى به تمرين مى‌پردازد، به‌زودى متوجه مى‌شود به‌کار بردن کلمات نامناسب (Four - letter words) پذيرفته نيست. ورزشکارى که با رعايت مقررات و قوانين و با خصايل پهلوانانه و ورزشکارانه به رقابت مى‌پردازد، بدون شک مورد احترام هم‌تيمى‌هاى خود خواهد بود. اميد است که ارتباطات شکل گرفته در تربيت بدنى و ورزش و خصايل مطلوب برخاسته از فعاليت‌ها به قلمروهاى خارج از حيطهٔ ورزش و تربيت بدنى انتقال يابند

منطق

منطق بشر را با شيوهٔ کامل و هوشيارانهٔ زندگى و تفکر آشنا مى‌سازد. منطق مراحل تفکر و تنظيم عقايد در يک ساختار هماهنگ براى خلق انديشهٔ اصولى و صحيح را شرح مى‌دهد. منطق خالق معيارهايى است که صحت اعتقادات را ارزيابى مى‌کنند. منطق عبارت است از ارتباط منظم و مرتب يک حقيقت و عقيده با يکديگر. سؤالاتى که در قلمرو منطق پيش مى‌آيد عبارتند از: چه شيوه‌اى از استدلال به حقيقت منتهى خواهد شد؟ مربى تربيت بدنى بايد يک جريان فکرى منطقى را براى رسيدن به حقيقت در پيش گيرد. وقتى دانش‌آموزى مى‌پرسد: چرا بايد فوتبال بازى کنم؟ پاسخِ براى اينکه جزء برنامه است صحيح نيست؛ بلکه معلم بايد با روشى روشن مزايا و مضرات احتمالى بازى فوتبال را توضيح دهد و پس از آن است که دانش‌آموز ارزش حقيقى و واقعى فوتبال را خواهد شناخت.

زيبايى‌شناسى

اين حيطه عبارت است از مطالعه و تعيين ملاک زيبايى در طبيعت و هنرها (رقص، درام، مجسمه‌سازي، نقاشي، موسيقى و نويسندگي). زيبايى‌شناسى شاخه‌اى از ارزش‌شناسى است که از بار علمى کمترى (Less Scientific) برخوردار است. زيبايى‌شناسى نه تنها با هنر بلکه با هنرمند و شناخت دستاورد او در ارتباط است. براى تشخيص رابطهٔ طبيعت و هنر زيبايى‌شناسى اين سؤال را مطرح مى‌کند که زيبايى‌ چيست؟ آيا تصور زيبايى‌شناسانه‌اى که يک تماشاگر از ديدن حرکات موزون در ژيمناستيک يا فوتبال و بيسبال کسب مى‌کند درست مانند تصورات دوستدار هنر است که از ديدن شاهکارهاى هنرى و شنيدن سمفونى‌ها به‌وجود مى‌آيد؟ حرکات و فعاليت‌هاى زيبايى که در ورزش‌هاى مختلف ارائه مى‌شوند اغلب منبع لذت وافرى هستند.