مخاطبين سطح اپراتورها و افراد غير تکنيکى

۱. عرضه کردن فقط اطلاعات مبنايى لازم.


۲. ضميمه کردن شکل‌هاى ساده به متن.


۳. چنانچه متن حاوى دستورهاى عملياتى باشد. ( مثلاً دستورهاى کار با يک ماشين يا انجام آزمايش‌ها) عرضه‌ کردن آنها بصورت ساختمند و روشمند و به کمک جملاتى کوتاه و گويا.

مخاطبين سطح افراد تکنيکى( تکنسين )

۱. تشريح ماشين يا دستگاهى که بايد با آن کار کنند. ( در جزئيات)


۲. بيان اجمالى مبانى نظرى عمليات يا آزمايش‌ها.


۳. استفاده از نمودارها بجاى معادلات رياضي.


۴. ارجاع دادن به متون ديگر و نيز کتابچه‌هاى راهنما.

مخاطبين سطح تکنسين‌هاى عالى يا مهندسين مبتدى

۱. نيازى به شرح کارهايى که ماشين يا دستگاه ( به ويژه آزمايشگاهي) انجام مى‌دهد، نيست. ( فرض بر اين است که مخاطبين اطلاع لازم را دارند).


۲. تشريح عملياتى وسايل خاص آزمايشگاهى و علمى ( در صورت وجود).


۳. تشريح اجزايى وسايل خاص و نحوه پياده کردن و سوار کردن آنها، در صورت امکان همراه با شکل‌هاى لازم.


۴. شرح اصول نظرى عمليات به کمک طرح‌ها، نقشه‌ها و مفاهيم نظري.


۵. استفاده از منحنى‌ها بجاى معادلات تئوريک.


۶. ارجاع دادن به منابع ديگر.

مخاطبين سطح مهندسين مجرب

۱. شرح مفاهيم مهم مبنايي.


۲. ارائه اطلاعات بطور کامل.


۳. درج محاسبات رياضى ساده.


۴. اجتناب از محاسبات رياضى پيشرفته ( در صورت لزوم، در پيوست‌ها آورده شود).


۵. استفاده از نمادهاى استاندارد.

مخاطبين مهندسين عالى و پژوهشگران

۱. ذکر منابع حاوى مفاهيم مبنايي، در مقدمه.


۲. استفاده از رياضيات عالى براى بيان مطلب.


۳. ارائه اطلاعات بطور گسترده و کامل.


۴. استفاده از نمادهاى استاندارد.