برنامه‌ريزى و مديريت، مفاهيم تقريباً جديدى هستند. برنامه‌ريزى براى آينده صورت مى‌گيرد و مديريت مربوط به امروز است. طى دو دهه اخير اين دو موضوع اهميت فراوانى يافته‌اند. هدف برنامه‌ريزى عبارت است از:


۱. استفاده از منابع محدود براى حل مشکلات متعدد


۲. پرهيز از هزينه‌هاى بيهوده يا دو برابر شدن هزينه‌ها


۳. يافتن بهترين روش براى دست‌يابى به هدفى مشخص، نياز فزاينده به خدمات مراقبتى پزشکى و بهداشتي، در مقابل منابع محدودى که در اختيار داريم، نياز به برنامه‌ريزى و مديريت دقيق‌تر خدمات بهداشتى را به‌وجود آورده است.


براى به‌دست آوردن استانداردها و مراقبت‌هاى بهداشتى بهتر، برنامه‌ريزى و مديريت دقيق ضرورى هستند