واژه مديريت با مفاهيم گوناگونى به‌کار مى‌رود. گاهى مديريت با اداره کردن (Administration) و گاهى نيز با سازمان‌دهى (Organization) اشتباه مى‌شود. برخى اين سه کلمه را هم معنى مى‌دانند. برخى ديگر نيز مديريت را روشى براى رهبرى عنوان کرده‌‌اند. رايج‌ترين ديدگاه موجود اين است که اداره کردن در مفهوم گسترده خود به‌معنى انجام کارها و مديريت به‌ معناى استفاده هدفمند و مؤثر منابع يعنى نيروى‌انساني، مواد و پول، براى دست‌يابى به هدفى از پيش تعيين شده است. در تئوري،مديريت از چهار فعاليت اساسى تشکيل شده است:


۱. برنامه‌ريزي: تعيين اينکه چه کارى بايد انجام شود.


۲. سازمان‌دهي: تعيين چارچوب يا قالب‌کارى و امکان‌پذير کردن انجام کار براى افرادى که بايد کار را انجام دهند.


۳. برقرارى ارتباط: تشويق مردم به انجام کار.


۴. نظارت (کنترل): بررسى رضايت‌بخش بودن پيشرفت کار.


روش‌هاى مديريتى در تجارت، صنعت، دفاع و زمينه‌هاى ديگر مشابه هستند. تأکيد کنونى سازمان جهانى بهداشت و بسيارى از دولت‌ها بر بهبود کارآئى نظام‌هاى ارائه خدمات بهداشتى از طريق به‌کارگيرى روش‌هاى نوين مديريتى است.