فنون مديريتى بسيار متنوع هستند. اين فنون بر پايه اصول علوم رفتارى و هم‌چنين روش‌هاى کميتى استوار هستند. اين فنون توسط متخصصين مديريت در جهت کمک به مديران سازمان‌ها طرح شده‌اند تا آنها بتوانند بهتر به اهداف تعيين شده خود دست يابند. سازمان جهانى بهداشت در تلاش است که اين روش‌ها را در زمينه بهداشت نيز ترويج دهد.