برنامه‌ريزي، بينان بزرگى است که مديريت تا حدود زياديى بر آن استوار مى‌شود. برنامه‌ريزى را مى‌توان در مراحل زير توصيف کرد:


روند تحليل يک نظام يا تشخيص يک مشکل، برآورد اين که مشکل موجود تا چه اندازه نياز مردم به‌حساب مى‌آيد، تشکيل اهداف و اهداف نهائى براى کاستن يا بهبود بخشيدن به نيازهاى تشخيص داده شده، آزمايش و انتخاب مداخلات استراتژيک مناسب، شروع اقدام لازم براى اجراء و نظارت سيستم در جهت تضمين اجراء مناسب برنامه و ارزشيابى نتايج حاصل از اقدامات در پرتو اهداف تعيين شده. بنابراين، برنامه‌ريزى توالى اقدامات را نشان مى‌دهد.


چرخهٔ برنامه‌ريزي
چرخهٔ برنامه‌ريزي

تحليل شرايط بهداشتى

اولين قدم در برنامه‌ريزى بهداشتي، تحليل شرايط بهداشتى است که جمع‌آوري، برآورد و تعبير اطلاعات را به ترتيبى که تصويرى واقعى از شرايط بهداشتى در اختيار قرار دهد شامل مى‌شود. داده‌هاى زير، حداقل نيازمندى‌هاى ضرورى براى برنامه‌ريزى بهداشتى هستند:


الف- جمعيت و ساختار سنى و جنسى آن


ب- آمار ابتلاء و مرگ و مير


ج- توزيع جغرافيائى و اپيدميولوژى بيمارى‌هاى مختلف


د- تسهيلات مراقبت بهداشتى مانند بيمارستان‌ها، مراکز بهداشتى و ديگر سازمان‌هاى بهداشتى دولتى و غير دولتي


هـ- نيروى انسانى فنى در رده‌هاى مختلف


و- تسهيلات آموزشى موجود


ز- نگرش‌ها و عقايد جامعه درباره بيماري، درمان و پيشگيرى آن


تجزيه و تحليل اطلاعات فوق، مشکلات بهداشتي، نيازها و احتياجات بهداشتى يک جامعه را مشخص خواهد کرد.