مهفوم گسترده برنامه‌ريزى سه مرحله را شامل مى‌شود:


الف- تنظيم برنامه


ب- اجراء


ج- ارزشيابي


برنامه‌ريزى کارى گروهى و مشورتى است. گروه برنامه‌ريزى متشکل از متخصصينى در زمينه مورد نظر و متخصصين رشته‌هاى ديگر، يعنى اقتصاد آمار، جامعه‌شناسي، مديريت و غيره است.