آفتاب

رسانه های خبری، روزنامه نگاری، نشر

رسانه های خبری، روزنامه نگاری، نشر

نمایش ۱ تا 25 از ۲۷۶ مقاله

در این مجموعه آمارهای مربوط به تولید علمی ایران در سطح بین المللی از سال 1999 تا 2001 عرضه شده است‌؛ همچنین به منظور مقایسه‌ی ایران با سایر کشورها, شش کشور توسعه یافته و 9 کشور در حال توسعه نیز انتخاب شده و براساس آن تولید علمی آن‌ها با توجه با شاخص‌هایی از جمله تولید ناخالص ملی, نیروی انسانی و بودجه‌ی تحقیق و توسعه مقایسه شده است. عناوین مباحث کتاب عبارت‌ان...مطالب این کتاب از پایگاه موسسه اطلاعات علمی آمریکا [شامل نمایه نامه استنادی علوم (SCI), نمایه نامه استنادی علوم اجتماعی (SSCI) و نمایه نامه استنادی هنر و علوم انسانی] گرفته شده که دربردارنده‌ی اطلاعات کتاب شناختی کلی از نشریات علمی روزآمد و معتبر دنیا است. در این مجموعه, تولید علمی ایران در سطح بین‌المللی به تفکیک گروه‌ها و رشته‌های تحصیلی به همراه نشریات, م...اطلاعات این کتاب از پایگاه‌های موسسه اطلاعات علمی آمریکا گرفته شده و طی آن تولید علمی ایران در سطح بین المللی به تفکیک گروه‌ها و رشته‌های تحصیلی به همراه نشریات, مراجع و ارجاعات آن‌ها از سال 1999 تا سال 2003 عرضه شده است.

بخش نخست این مجموعه با نام 'در قلمرو نشر و کتاب 'متضمن شش مقاله و متن سه سخنرانی است که در آن بر سیر تحول, سیاست‌ها, زیرساخت‌ها, مخاطبان اصلی و آینده نشر کتاب تاکید شده است .در دو مقاله این بخش, با توجه به تجربه‌هایی از دو کشور ژاپن و سوئد, به بررسی تطبیقی در نشر, توجه گردیده است .بخش دوم با عنوان 'در قلمرو ویرایش, از یک یادداشت, مقاله‌ای تالیفی, یک ترجم...نگارنده در این کتابچه, علاوه بر درج مطالبی درباره عوامل موثر در کار رادیویی, نقش رادیو را با توجه به نوعی وسیله ارتباط جمعی در توسعه اقتصادی ـ اجتماعی, شرح داده است' .مفهوم توسعه و رشد', 'چگونگی دست‌یابی به توسعه', 'نقش آموزش در توسعه روستایی', 'نقش آموزشی رادیو', 'نقش رادیو در تحولات اجتماعی', 'آموزش از رادیو برای توسعه 'و 'پارامترهای موثر در تاثیر پیام‌...در این کتاب 'ریچارد کیبل 'روزنامه‌نگار برجسته و استاد دانشگاه با ذکر نمونه‌ها و مثال‌های متنوع شیوه‌های نوین روزنامه‌نگاری را به زبانی ساده شرح می‌دهد .چگونگی تنظیم خبر, تهیه گزارش و مصاحبه و نحوه انتخاب عنوان خبر از مواردی است که وی به تفصیل از آنها سخن می‌گوید و ضمن آن, روزنامه‌نگاران جوان و علاقه‌مندان به این حرفه را گام به گام با مباحث نظری و عملی فن...در این نوشتار, طی چهارده فصل برخی فنون و ویژگی‌های روزنامه‌نگاری برای جوانان و روزنامه‌نگاران مبتدی تشریح می‌شود .در مقدمه کتاب, مولف نخست انواع روزنامه نگاری را برمی‌شمارد, سپس با اشاره به نفوذ صهیونیست‌ها در مطبوعات جهان, مقوله خبر رسانی را از منظر اسلام شرح می‌دهد .کتاب با این مباحث سامان یافته است : شناخت خبر, تهیه خبر, نگارش خبر, لیدهای ویژه, نوشتن مط...

نمایش ۱ تا ۲۰ از ۲۷۶ مقاله