با هر تغيير در برنامهٔ غذائى بايد چگونگى عمل گوارش و اجابت مزاج طفل را تحت توجه و مراقبت قرار دهيم. در وعده‌هاى نخستين غذاى سبزى هضم نشده دفع گردد. چنانچه سبزى تغذيه شده اسفناج بوده ممکن است مدفوع بوى تهوع‌آورى هم داشته باشد و چرب و روان‌تر از قبل به نظر آيد. اگر در حال عمومى طفل تغييرى حاصل نشده، جاى نگرانى نخواهد بود. جهاز هاضمهٔ طفل بايد به‌تدريج براى پذيرش و هضم هر نوع غذا آماده شود. پس از صرف حريرهٔ معمولاً مدفوع سفت‌تر مى‌شود. اگر شکر معمولى براى طفل توليد يبوست مى‌نمايد آن را بايد با يک نوع قند ديگر تعويض نمائيم (مثلاً قند مالت). اگر شير خالص ناراحتى در گوارش ايجاد نمود، مانند قبل شير را رقيق نموده بعد به طفل مى‌دهيم. اما معمولاً شير خالص به‌صورت حريره بهتر جذب مى‌گردد.


- ناراحتى گوارش:

براى شيرخواران تغذيهٔ مصنوعى، تغيير غذا بيشتر باعث ناراحتى در گوارش مى‌گردد. در اين موقع طريق معالجهٔ وى بايد دقيقاً اعمال گردد. هر انحراف کوچک ممکن است باعث بيمارى جدى شود.