براى آگاهى از رشد کلى کودک، اندازه‌گيرى منظم دور جمجمه او لازم است، و اين کار بخشى از معاينهٔ نوزاد به‌شمار مى‌رود.


توجه به منحنى دور جمجمهٔ کودک به اندازهٔ توجه به منحنى قد و وزن او اهميت دارد. در دو سال نخستين زندگى طفل، رشد مغز او خيلى زياد است. پس از آن رشد جمجمه کند مى‌شود.


همان‌گونه که پس از تولد فرزندتان ديده‌ايد، پزشک براى اندازه‌گيرى دور جمجمهٔ نوزاد، حجيم‌ترين قسمت سر او را با متر اندازه مى‌گيرد. پس از آن به گونه‌اى منظم به اين کار ادامه مى‌دهد. مثل قد و وزن، ارقام به‌دست آمده را روى برگهٔ رسم منحنى منتقل مى‌کند که با توجه به جنسيت و سن طفل، منحنى ميانگين و محدودهٔ ارقامى که طبيعى به‌شمار مى‌آيند، روى آن ذکر شده است. در زير منحنى دور جمجمهٔ دختران و پسران آمده است.


چند مثال: هنگام تولد اندازهٔ دور جمجمهٔ تمام نوزادان بين ۳۴ تا ۳۵ سانتى‌متر است؛ اين اندازه در شش ماهگى براى دختران به ۴۲ سانتى‌متر مى‌رسد و در دو سالگى در مورد پسران بالغ بر ۴۹ سانتى‌متر مى‌شود.


در اين مورد هم مثل قد و وزن، تکرار اندازه‌ها است که معنادار مى‌شود، و نشان مى‌دهد که منحنى اندازهٔ جمجمه در محدودهٔ طبيعى قرار گرفته است يا با آن بسيار فاصله دارد.


منحنى رشد دور جمجمه در پسران
منحنى رشد دور جمجمه در پسران

منحنى رشد دور جمجمه در دختران
منحنى رشد دور جمجمه در دختران