استان خراسان امروزه کمتر از نصف خراسانى است که ساتراپى پارت‌را در دوران باستانى تشکيل مى‌داده و امروزه با پهنه‌اى حدود۳۰۲،۷۶۶ کيلومتر مربع، در شمال و شرق ايران ايران در ۳۰ درجه و ۳۱ دقيقه تا ۳۸ درجه و ۱۷ دقيقهٔ عرض شمالى و ۵۵ درجه و ۲۳ دقيقه تا ۶۱ درجه و ۱۷ دقيقهٔ طول شرقى نسبت به نصف‌النهار گرينويچ قرار دارد.


منشاء و ماهيت اقوام اوليهٔ ساکن در خراسان چندان معلوم نيست و اشاراتى که گاهى در برخى از متون به اقوام يا حوادثى در اين زمينه به‌صورتى محدود اطلاعاتى در اختيار، قرار مى‌دهد. در اوستا اسامى ۱۶ شهر ذکر شده که در واقع خط سير آريائى‌ها در اوايل هزارهٔ اول پيش از ميلاد بوده‌اند. آن شهرها اغلب در قلمرو خراسان بزرگ قرار داشته‌اند. برخى بوميان خراسان را ”آسيائي“ ذکر کرده‌اند که در حدود سه هزار سال پيش، در مقابل هجوم آريا‌ها مغلوب‌ شده‌اند..