رشد اقتصادى

بين سال‌هاى ۷۱ - ۱۹۶۵ رشد اقتصادى اوگاندا سالانه حدود ۲/۴% بود، که اين ناشى از وضعيت کشاورزى و صنايع غذائى بود؛ اگرچه ميزان رشد در اواخر دههٔ ۱۹۶۰ اندکى کاهش يافت. سومين برنامه پنج ساله توسعه اوگاندا (۷۶ -۱۹۷۱) باعث رشد سالانه ۶/۵% در اقتصاد آن کشور شد. اگر چه دولت به بسيارى از اهداف از پيش تعيين شده خود نرسيد، با افزايش قيمت قهوه در بازارهاى جهانى در ۱۹۷۷ وضعيت اقتصادى اوگاندا بهبود پيدا کرد. برنامه توسعه در سال (۷۹ - ۱۹۷۶ ) چندان موفقيت‌آميز نبود. کمک‌هاى مالى اضطرارى کمى بعد از برکنارى ?امين ? از قدرت آغاز شد و مبالغ هنگفتى براى بازسازى در اختيار دولت اوگاندا قرار گرفت.


درآمد سرانه ۱۶۰ دلار براى هر نفر در سال ۱۹۹۱ اوگاندا را در بين فقيرترين کشورهاى جهان جاى داده است. در اواسط ۱۹۹۰ به‌نظر رسيد که برنامه دولت براى بهبود وضعيت اقتصادى مؤثر واقع شده است و به همين دليل کمک‌هاى خارجى به اين کشور افزايش يافت و به‌دنبال آن تورم کاهش پيدا کرد. منابع معدنى غنى، خاک حاصلخيز و آب و هواى مناسب اوگاندا اين امکان را براى آن کشور و دولتمردان آن فراهم مى‌آورد که بتوانند با برنامه‌ريزى صحيح و پيش‌بينى مشکلات، بسيارى از مسائل را حل کنند و معضلات اقتصادى آن کشور را سامان بخشند.

جدول جمعيت اقتصادى

مرد زن مجموع
کشاورزى (۱) ۲/۹۵۰ ۲/۳۴۰ ۵/۲۹۰
صنعتى ۲۲۲ ۵۰ ۲۷۲
خدماتى ۳۵۳ ۲۴۷ ۶۰۰
جمع ۳/۵۲۵ ۲/۶۳۷ ۶/۱۶۲


(۱) . اواسط سال ۱۹۹۱ جمعيت کشاورزى و امور مربوطه ۶،۷۱۳ و در مجموع ۸،۳۶۳ بوده است.


منبع : ILO , Economically Active Population Estimates and Projections , 1950, 2050.FAO, Production yearbook,1994

جدول حيوانات اهلى ( آخر سپتامبر هر سال )

رأس ۱۹۸۹ ۱۹۹۰ ۱۹۹۱
گاو ۴/۴۱۷ ۴/۹۱۳ ۵/۰۰۰
گوسفند ۱/۷۱۰ ۱/۹۲۰ ۱/۹۵۰
بز ۲/۷۵۵ ۳/۲۵۱ ۳/۳۰۰
خوک ۷۱۶ ۸۲۴ ۸۵۰


منبع : FAO , Production Yearbook , 1994

جدول جنگل

مترمکعب ۱۹۸۹ ۱۹۹۰ ۱۹۹۱
کنده درخت، فيبرو چوب‌هائى براى تختخواب ۷۰ ۷۰ ۷۰
ديگر چوبها ۱/۸۱۶ ۱/۸۸۵ ۱/۹۵۶
چوب سوختى ۱۲/۷۰۴ ۱۳/۱۸۷ ۱۳/۶۸۹
جمع ۱۴/۵۹۰ ۱۵/۱۴۲ ۱۵/۷۱۵


منبع : FAO , Yearbook of Forest Products, 1994

جدول ماهيگيرى

(تن ) ۱۹۸۸ ۱۹۸۹ ۱۹۹۰
ماهى خال‌خال ۸۳/۶ ۶۸/۸ ۱۰۱/۱
ماهيان ريه‌دار آفريقائى ۶/۴ ۴/۱ ۴/۲
ماهيان کوچک ۰/۳ ۴/۳ ۶/۱
گربه ماهى ۲/۷ ۳/۶ ۴/۰
ديگر انواع ماهى‌ها ۸/۴ ۱۰/۴ ۵/۲
جمع ۲۱۴/۳ ۲۱۲/۲ ۲۴۵/۲


منبع : FAO , Yearbook of Fishery Statistics, 1994