امور بيمه

در ۱۹۸۴ هفتاد بنگاه داخلى بيمه و نيز ۵ شرکت خارجى بيمه در تايلند فعال بودند.


مهمترين آنها عبارتند از:


- شرکت بيمه بانکوک در ۱۹۷۴ تأسيس شد.


- شرکت بيمه متحد بانکوک


- شرکت بيمه چين


- شرکت اينترلايف


- شرکت بيمه بين‌المللي


- شرکت بيمه اقيانوس تأسيس ۱۹۴۹


- شرکت بيمه پايبون تأسيس ۱۹۲۷


- شرکت بيمه جنوب شرقى تأسيس ۱۹۶۴


- شرکت بيمه تجارى تايلند تأسيس ۱۹۴۰


- شرکت بيمه بهداشتى تائى تأسيس ۱۹۷۹


- شرکت بيمه تائى تأسيس ۱۹۳۸


- شرکت بيمه زندگى تائى تأسيس ۱۹۴۲


- شرکت بيمه پرايست تائى تأسيس ۱۹۴۷


- شرکت بيمه ويلسون تأسيس ۱۹۵۱


در تايلند دو انجمن بيمه عمومى و انجمن بيمه زندگى تائى تأسيس شده است.

سازمان‌هاى تجارى و صنعتى تايلند

- هيئت تجارى تايلند تأسيس ۱۹۵۵


- سازمان مرکزى بازاريابى شکر تأسيس ۱۹۸۱


- سازمان صنعتى جنگلدارى تأسيس ۱۹۴۷


- هيئت توسعه اجتماعى و اقتصادى ملّي


- اداره هيئت شکر و نيشکر وابسته به وزارت صنايع


- مقام صنعت نفت تايلند تأسيس ۱۹۷۸


- سازمان دولتى کائوچو


- سازمان تلفن تايلند

انجمنهاى صنعتى و تجارى

- انجمن برنج‌کاران تايلند


- فدراسيون صنايع تايلند


- انجمن صادرکنندگان برنج تايلند


- انجمن تايلندى برنج‌کارى


- انجمن کارخانه‌هاى چوب‌بري


- انجمن توليدکنندگان مواد غذائى تائي


- انجمن توليدکنندگان و صادرکنندگان ذرت


- انجمن کارخانه‌داران صنايع داروئى تائي


- انجمن تجار کائوچوى تايلند


- انجمن ابريشم تائي


- انجمن تاپيوکاى تجارى ژاپن


- انجمن صنايع نساجى تايلند


- انجمن صادرکنندگان لاستيک تايلند


- انجمن متحده تجار منسوجات

شرکت‌هاى عمده تجارى

- گروه لابراتوارهاى آتلانتيک


- شرکت صنايع فولاد بانکوک


- شرکت صنايع شيميائي


- شرکت سيمان جالاپراتان


- شرکت مجتمع عمومى کارناسوتا


- شرکت صنايع شکر خون کائن


- شرکت سيمان سيام


- شرکت شيميائى سيام


- شرکت موتور اروپائى سيام


- شرکت توليدات مواد غذائى سيام


- شرکت کاغذ و خمير کاغذ سيام


- شرکت صنعتى تانين


- شرکت شيشه آساهى تائي


- شرکت استيل‌کارى تائي


- شرکت پالايش نفت تائي


- شرکت شيميائى و پلاستيک تائي


- شرکت کارخانه‌هاى تصفيه نيشکر تائي


- شرکت منسوجات تى‌جين‌تائي


- شرکت مواد غذائى يونيورسال


- شرکت باطرى‌سازى يواسا

اتحاديه‌هاى تجارى

اتحاديه تجارت تايلند در قبل از دهه ۱۹۷۰ تشکيل شده و ۲۸۷،۰۰۰ نفر عضو دارد. به‌موجب قانون روابط کارگرى تا نيمه دهه ۱۹۸۰ حدود ۵۳۹ نوع اتحاديه را باعث شده است:


- کنگره کارگران تايلند در ۱۹۸۷ تأسيس شد که ۹۵،۰۰۰ نفر عضو دارد.


- کنگره ملّى کارگران تايلند يک‌صد هزار نفر عضو دارد.


- کنگره متحد ملّى کارگران آزاد حدود ۳۰۰۰ نفر عضو دارد.


- کنگره متحده تجارت تايلند تأسيس ۱۹۸۲ که حدود ۲۰۰،۰۰۰ نفر عضو دارد.