تا همين اواخر حوزه فعاليّت بانک‌هاى بازرگانى محدود مى‌شد. فعاليّت بانک‌هاى بازرگانى مطابق قانون بانکدارى بازرگانى مصوب ۱۹۶۲ منحصر به چهار بخش؛ قبول سپرده، دادن وام، ماليه تجارت بين‌المللي، و معاملات ارزهاى خارجى شده است. بنابر قانون بانک‌هاى بازرگانى اجازه مشارکت در امورى در رابطه با بانکدارى همچون بيمه عمر، انبارداري، و معاملات اوراق بهادار را ندارند.


اما اکثر بانک‌ها با تأسيس شرکت و مؤسسات وابسته بيمه، ماليه، اوراق بهادار و انباردارى و اختصاص مالکيت ده درصد از سهام اين شرکت‌هاى به‌خود (حداکثر سهامى که بانک‌ها مى‌توانند مطابق قانون در ساير مؤسسات داشته باشند) توانسته‌اند بر اين مانع قانونى غلبه کنند. بقيه سهام اين مؤسسات يا در اختيار سهام‌داران عمده اين بانک‌ها و يا در اختيار عامه مردم مى‌باشد.


گذشته از محدوديت‌هاى فوق‌الذکر، بانک تايلند مسئوليت تعيين نرخ بهره انواع سپرده و وام و اعتبار و نيز تعيين نرخ تبديل بات براساس سبدى از ارزهاى خارجى برمبناى قيمت روز را دارد.


چارچوب مقررات و قوانينى که در بالا ذکر آن گذشت، رقابت در نظام بانکى تايلند و نقل و انتقال سرمايه را محدود نموده و مانعى در جهت توسعه فرآورده‌ها و تکنيک‌هاى بازاريابى نوين محسوب مى‌شود. در عين حال بايد توجه داشت اين محدوديت‌ها هنگامى‌که بانکداران تايلندى هنوز نيازمند فراگيرى هنر بانکدارى بازرگانى بودند، باعث ثبات در نظام بانکدارى شده است.

بانک مرکزى

بانک تايلند در ۱۹۴۲ تأسيس شد. سرمايه بانک حدود ۵۰،۲۰۹ ميليون بات نقد و ۹۳،۶۰۱ ميليون وام به دولت، بانک‌ها و ديگر اشخاص حقيقى و حقوقى طبق آمار ۱۹۸۶ بوده است.


بانک‌هاى تجارى

- بانک بانکوک با مسئوليت محدود در ۱۹۴۴ تأسيس شد، و سرمايه آن معادل ۴۰۰۰ ميليون بات نقد و ۲۴۸ ميليون بات پس‌انداز طبق آمار دسامبر مى‌باشد.


- بانک تجارت بانکوک با مسئوليت محدود در ۱۹۴۴ تأسيس شد، سرمايه‌ آن حدود ۸۰۰ میليون بات نقد و ۲۹،۳۱۴ ميليون بات پس‌انداز مى‌باشد.


- بانک انحصارى تايلند در ۱۹۵۰ تأسيس شد سرمايه اين بانک معادل ۹۲۳ ميليون و ۲۵،۱۵۳ ميليون بات نقدى و سپرده مى‌باشد.


- بانک آسيا با مسئوليت محدود در ۱۹۳۹ تأسيس شد سرمايه‌ آن معادل ۹۰۰ ميليون بات نقد و ۱۴،۴۱۴ ميليون بات سپرده مى‌باشد.


- بانک آيودهايا با مسئوليت محدود در ۱۹۴۵ تأسيس شد سرمايه‌ آن به ترتيب معادل ۱۶۵۰ ميليون و ۴۱،۹۰۲ ميليون بات نقدى و سپرده مى‌باشد.


- اولين سيتى بانک بانکوک در ۱۹۳۴ تأسيس شد. سرمايه آن معادل ۱۱،۳۶۵ ميليون بات نقدى و ۱۶،۰۹۷ ميليون سپرده طبق آمار دسامبر ۱۹۸۵ مى‌باشد.


بانک کرونگ تائى (بانک دولتى تجارى تايلند) در ۱۹۶۶ تأسيس شد. در ۱۹۸۷ با بانک سيام ادغام شد. سرمايه بانک طبق آمار دسامبر ۱۹۸۶ به‌ترتيب ۱۸۲۷ ميليون بات نقدى و ۹۰،۵۰۷ بات سپرده بود.


- بانک ليم تونگ با مسئوليت محدود در ۱۹۴۸ تأسيس شد. سرمايه آن طبق آمار دسامبر ۱۹۸۷ معادل ۴۰۰ ميليون نقد و ۳۱۲۲ ميليون بات سپرده بود.


- بانک ناکورنتون (Nakornthin) در ۱۹۳۳ تأسيس شد سرمايه آن ۱۲۰ ميليون بات نقد و ۵۱۴۰ ميليون بات سپرده مى‌باشد.


- سيام سيتى بانک در ۱۹۴۱ تأسيس شد سرمايه‌ آن طبق آمار دسامبر ۱۹۸۵ معادل ۱۵۴۰ ميليون بات نقد و ۲۲،۷۰۴ ميليون سپرده مى‌باشد.


- بانک تجارى سيام در ۱۹۰۶ تأسيس شد. سرمايه‌ آن معادل ۵۲۹ ميليون بات نقد و ۶۰،۷۵۴ ميليون بات سپرده طبق آمار ماه دسامبر ۱۹۸۶ بود.


- بانک دانو تائى (Danu Tai) در ۱۹۴۹ تأسيس شد. سرمايه‌ آن طبق آمار دسامبر ۱۹۸۶ معادل ۲۰۰ ميليون بات نقد و ۷۴۸۲ ميليون بات سپرده مى‌باشد.


- بانک کشاورزى تائى در ۱۹۴۵ بنايد نهاده شد.


- بانک نيروى نظامى تائى در ۱۹۵۷ تأسيس شد و طبق آمار دسامبر ۱۹۸۶ معادل ۱۰۰۰ ميليون بات نقد و ۳۴،۸۲۹ ميليون بات سپرده است.


- بانک متحده بانکوک در ۱۹۴۹ تأسيس شد سرمايه آن طبق آمار دسامبر ۱۹۸۷ معادل ۵۰۰ ميليون بات نقدى و ۱۳۳،۴۰۹ ميليون سپرده است.

بانک‌هاى خارجى

- بانک SA,NT آمريکا در ۱۹۴۹ تأسيس شد.


- بانک کانتون (متعلق به هنگ‌کنگ) با سرمايه‌اى معادل ۸۰ ميليون نقد و ۲۸۰ ميليون سپرده مى‌باشد.


- بانک توکيو (ژاپن) با سرمايه‌اى معادل ۴۰۰ ميليون بات نقد و ۲۷۱۳ ميليون بات سپرده طبق آمار دسامير ۱۹۸۶ مى‌باشد.


- Banque Indosueg متعلق به فرانسه


- بانک ماوراءبحار Bharat (هند) در ۱۹۷۴ تأسيس شد.


- بانک چيس مانهاتان


- بانک Deutsche آسيا (متعلق به آلمان)


- بانک ارتباطات چهار دريا (سنگاپور)


- گروه بانکدارى هنگ‌کنگ و شانگ‌هاى (متعلق به هنگ‌کنگ)


- بانک بين‌المللى تجارى چين (متعلق به تايوان)


- بانک تجارى انگليس


- بانک ميتسوئى ژاپن


- بانک استاندارد چارتز انگليس


- گروه بانکدارى متحد مالايا متعلق به مالزي

سازمان‌هاى توسعه مالى

- بانک کشاورزى و تعاونى‌هاى کشاورزى در ۱۹۶۶ تأسيس شد.


- هيئت سرمايه‌گذارى در ۱۹۵۸ تأسيس شد که هدف تأسيس آن نيز پشتيبانى اقتصادى و اجتماعى از مزاياى سرمايه‌گذارى است.


- بانک مسکن در ۱۹۵۳ تأسيس شد.


- بانک پس‌انداز تايلند در ۱۹۱۳ تأسيس شد.


- گروه مالى صنعتى تايلند که در ۱۹۵۹ تأسيس شد. هدف آن تلاش در مدرنيزه کردن، گسترش و ايجاد شرکت‌هاى صنعتى در بخش خصوصي، توسعه بازارهاى سرمايه، ارائه قروض بلندمدت و ميان‌مدت و ... مى‌باشد.


- اداره صنايع و تأسيسات مالى کوچک در ۱۹۶۴ تأسيس شد تا تدارکات مالى شرکت‌هاى کوچک صنعتى را فراهم سازد.


انجمن بانکداران تائى نيز به‌منظور هماهنگ ساختن سياست‌ها ايجاد شده است.