رومانى با کليه کشورها روابط صلح‌آميز برقرار مى‌نمايد و توسعه مى‌دهد و در اين چارچوب، روابط حسن همجوارى براساس اصول و ديگر معيارهاى شناخته شده کلى حقوق بين‌المللى را دنبال مى‌نمايند.