طبق آخرين سرشمارى که در تاريخ ۷ ژانويه ۱۹۹۲ به‌عمل آمد جمعيت رومانى ۴۴۹/۷۶۰/۲۲ نفر اعلام گرديد. تراکم جمعيت ۲۵۵ نفر در کيلومتر مربع است. اين آمار در مقايسه با آمار سرشمارى ۵ ژانويه ۱۹۷۷ که جمعيت اين کشور را ۲۱/۵۵۹/۹۱۰ نفر نشان مى‌دهد حکايت از آن دارد که جمعيت اين کشور از رشد بسيار کمى برخوردار است و به ۵/۰ درصد بالغ مى‌گردد. ۴۸ درصد مردم رومانى در شهرها ساکن بوده و پرجمعيت‌ترين شهر آن (بوکارست) حدود ۸/۸ درصد جمعيت اين کشور و يا به عبارتى ۵۱۰/۳۵۴/۲ نفر را در خود جاى داده است. از لحاظ توزيع سنى ۵/۲۲ درصد جمعيت (۹۰۲/۱۸۱/۵) را افراد کمتر از ۱۴ سال، ۸/۶۰ درصد (۸۲۱/۸۸۵/۱۳) را افراد ۱۵ تا ۵۹ سال و ۵/۱۶ درصد جمعيت (۳۱۲/۷۴۲/۳) را نيز افراد ۶۰ سال و بالاتر تشکيل مى‌دهند. ۲/۴۹ درصد جمعيت را مردان و ۸/۵۰ درصد را زنان تشکيل مى‌دهند. متوسط عمر مردان ۳/۶۷ سال و زنان ۸/۷۱ سال مى‌باشد. (Romania Encyclopaedia Survey 1994, P.1)


مردم رومانى سفيد پوست بوده و از تيره‌هاى رومانيائى (۸۵ درصد)، مجارى (۹ درصد)، ژرمن (۲ درصد) و غيره مى‌باشند.


زبان رسمى رومانيائى و ساير زبان‌هاى رايج در اين کشور مجارى و آلمانى است.


جدول تغيير و تحول جمعيت رومانى که در فاصله بين دو سرشمارى (۷ ژانويه ۱۹۹۲ و ۵ ژانويه ۱۹۷۷) به وجود آمده است را نشان مى‌دهد.

جدول تحول جمعيت رومانى

مليت‌ها ۷ ژانويه ۱۹۹۲ ۵ ژانويه ۱۹۷۷
تعداد جمعيت درصد جمعيت تعداد جمعيت درصد جمعيت
رومانيائى ۲،۰۳۵،۲۹۸ ۸۹/۴ ۱۸،۹۹۹،۵۶۵ ۸۸/۱
مجارى ۱،۶۲۰،۱۹۹ ۷/۱ ۱،۷۱۳،۹۲۸ ۷/۹
کولى ۴۰۹،۹۲۳ ۱/۸ ۲۲۷،۳۹۸ ۱/۱
آلمانى ۱۱۹،۴۳۶ ۰/۵ ۳۵۹،۱۰۹ ۱/۶
اکراينى ۶۸،۸۳۳ ۰/۳ ۵۵،۵۱۰ ۰/۳
روس ۳۸،۶۸۸ ۰/۲ ۳۲،۶۹۶ ۰/۲
صرب ۲۹،۰۸۰ ۰/۱ ۳۴،۴۲۹ ۰/۱
تاتار ۲۴،۶۴۹ ۰/۱ ۲۳،۳۶۹ ۰/۱
اسلواک ۲۰،۶۷۲ ۰/۱ ۲۱،۲۸۶ ۰/۱
بلغارى ۹۹۳۵ کمتر از ۱ ۱۰،۷۳۲ ۰/۱
يهودى ۹۱۰۷ کمتر از ۱ ۲۴،۶۶۷ ۰/۱
کروات ۴۱۰۸ کمتر از ۱ ۷۵۰۰ کمتر از ۱%
چک ۵۸۰۰ کمتر از۱ ۷۶۸۳ کمتر از ۱%
لهستانى ۴۲۴۷ کمتر از۱ ۴۶۴۱ کمتر از ۱%
يونانى ۳۸۹۷ کمتر از۱ ۶۲۶۲ کمتر از ۱%
ارمنى ۲۰۲۳ کمتر از۱ ۲۳۴۲ کمتر از ۱%
ساير ملت‌ها ۸۴۲۰ کمتر از۱ ۵۲۲۹ کمتر از ۱%
اعلام نشده ۱۰۴۷ کمتر از۱ ۴۵۲ کمتر از ۱%


در مبحث مربوط به مسلمانان رومانى تعداد مسلمانان ۷۰ هزار نفر - است که صحيح است اقليت ترک و اقليت تاتار در رومانى مسلمان هستند ولى تنها جمعيت تاتارها در جدول (تغيير و تحول جمعيت روماني) حدود ۲۳ هزار نفر قيد شده است. جمعيت ترک‌ها و نيز آلبانيائى‌هاى مسلمان ساکن رومانى جزءِ جمعيت کل مسلمانان رومانى مى‌باشد.


مقايسه آمار فوق (Romania Turism 1996, P. 6, Romania Encyclopedia Survey) نشان مى‌دهد از سرشمارى سال ۱۹۷۷ تا سرشمارى سال ۱۹۹۲ جمعيت اقليت مجارى ۹۴ هزار نفر کاهش يافته و آلمانى‌ها نيز به دو سوم جمعيت ۱۹۷۷ رسيده است ولى جمعيت کولى‌ها افزايش قابل توجهى يافته است.


در رومانى ۲۵ شهر وجود دارد که جمعيت آنها بيش از ۱۰۰ هزار نفر مى‌باشد. در ميان اينها ۸ شهر بيش از ۳۰۰ هزار نفر جعيت دارند که عبارتند از: کنستانزا (۵۸۱/۳۵۰ نفر)، ياش (۴۲۵/۳۴۴ نفر)، تيميشوارا (۱۱۵/۳۳۴ نفر)، کلوژ (۶۰۲/۳۲۸ نفر)، گالاتس (۱۴۱/۳۲۶ نفر)، براشوو (۷۳۶/۳۲۳ نفر) و کرابوا (۹۵۹/۳۰۳ نفر). بوکار پايتخت رومانى نيز با ۵۱۰/۳۵۴/۲ نفر، پرجمعيت‌ترين شهر رومانى محسوب مى‌شود.