کيم ايل سونگ در ۱۰ اکتبر ۱۹۴۵ حزب کارگران را تشکيل داد و خود به رياست آن برگزيده شد و در اکتبر ۱۹۶۶ مقام دبير کلى کميته مرکزى حزب را عهده‌دار شد. در فوريه ۱۹۴۶ کميته مردمى موقت کره شمالى را تأسيس کرد و در سپتامبر ۱۹۴۸ جمهورى دموکراتيک خلق کره را بنياد کرد.