ساختار دفاعى

استعداد کل نيروهاى نظامى کره شمالى (۹۳ - ۱۹۹۲م.):

- نيروهاى آماده: ۱،۱۳۲،۰۰۰


- سال‌هاى خدمت: نيروى زمينى ۵ الى ۸ سال ، نيروى دريايى ۵ الى ۱۰ سال ، نيروى هوايى ۳ الى ۴ سال و به‌دنبال آن خدمت تکميلى نيمه‌ وقت در سپاه حفظ صلح تا ۴۰ سالگى و سپس خدمت در گارد کارگران دهقانان تا ۶۰ سالگي.


- نيروى زمينى ۵۰۰،۰۰۰ نفر، نيروى دريايى ۴۰،۰۰۰ نفر قابل افزايش به ۵،۰۰۰،۰۰۰ نفر در عرض ۱۲ ساعت.


استعداد نيروى زميني:

- ۱،۰۰۰،۰۰۰ نفر ۱۵ سپاه (۱ سپاه زرهي، ۴ سپاه مکانيزه، ۸ سپاه پياده، ۱سپاه توپخانه، ۱سپاه دفاع از پايتخت).


- ۳۰ لشکر مکانيزه پياده


- ۱۵ تيپ زرهي


- ۲۰ تيپ موتورى مکانيزه پياده


- ۴ تيپ پياده مستقل


- ۱ سپاه نيروى ويژه ۶۰،۰۰۰ نفرى ۲۲ تيپ شامل:


- ۳ تيپ کماندو، ۴ تيپ شناسايي، ۱ هنگ عبور از رودخانه، ۳ تيپ آبى - خاکي، ۳ تيپ هوابرد، ۲۲ گردان پياده، ۸ گردان ويژه شناسايى نيروهاى ويژه است.


- توپخانه نيروى زميني: هشت گردان توپخانه سنگين (شامل تجهيزات پرتابى راکت‌هاى چند لول).


- ۱ سپاه - ۱۴ گردان شامل (توپ‌هاى ۱۲۲ ميلى‌متري، ۱۵۲ ميلى‌متري، سکوى پرتاب خودکششي).


- احتياط - سپاه حفظ آشتى حدود ۲/۱ ميليون پرسنل و شامل ۲۶ - ۲۲ لشگر پياده و ۱۸ تيپ پياده.

جنگ‌افزارها

- تانک اصلي: ۳۰۰۰ اراده شامل ۳۰۰ تانک T - ۳۴، نهصد تانک T - ۵۴/۵۵، هزاروهشتصد تانک T - ۶۲ نوع ۵۹.


- تانک‌هاى سبک: ۵۰۰ تانک نوع ۶۳، ۵۰ تانک نوع ۶۲ و ۱۹۸۵ - M


- تانک شناسايي: ۱۴۰ اراده از نوع ۶۴ - BA


- خودرو زرهي: ۲۰۰ اراده از نوع BMP - ۱ /BMP - ۲


- زرهى نفربر: ۴۰۰۰ اراده از نوع BTR ۴۰ /۵۰ /۶۰ - ۱۵۲ نوع چينى ۵۳۱ و نوع کره شمالى M - ۱۹۷۳


- توپخانه کششي: ۲۳۰۰ توپ شامل ۷۶ ميلى‌متري: نوع M - ۱۹۴۲، توپ ۸۵ ميلى‌متري: نوع D - ۴۴، SD - ۴۴، توپ ۱۰۰ ميلى‌متري: نوع M - ۱۹۴۴، صدوبيست و دو ميلى‌متري: D - ۷۴ و M - ۱۹۳۱ - ۳۷ انواع ۵۴ و ۶۰ و D - ۳۰، توپ ۱۳۰ ميلى‌مترى نوع M - ۴۶ و نوع چينى ۵۹، توپ ۱۵۲ ميلى‌متري: نوع M - ۱۹۳۷ و M - ۱۹۳۸ و M - ۱۹۴۳ و نوع چينى ۶۶.


- توپ‌هاى خودکششي: حدود ۴۵۰۰ اراده شامل ۱۲۲ ميلى‌مترى نوع M - ۱۹۸۱ و M - ۱۹۸۵ و ۱۳۰ ميلى‌متري: نوع M - ۱۹۷۵ و ۱۵۲ ميلى‌متري: نوع M - ۱۹۷۴ و نوع M - ۱۹۷۷ و ۱۸۰ ميلى‌متري:


- سکوى پرتاب راکت: ۲۴۰۰ دستگاه شامل ۱۰۷ ميلى‌مترى نوع ۶۳ و ۱۲۲ ميلى‌متري: نوع BM - ۲۱ و ۲۴۰ ميلى‌متر نوع BM - ۲۴


- خمپاره‌ها: ۹۰۰۰ دستگاه شامل ۸۲ ميلى‌متري: M -۳۷ و ۱۲۰ ميلى‌مترى M - ۴۳


- موشک‌هاى زمين به زمين: ۵۴ فروند مارک فراگ انواع ۳/-۵/-۷/ و حدود ۱۵ موشک اسکاد مدل B/C


- موشک هدايت‌شونده ضدتانک: مدل AT -۱ مارک اسنپر (snapper) و نوع AT - ۳ مارک ساگر (sagger).


- توپ‌هاى بى‌تکان: توپ ۱۰۷ ميلى‌متري: حدود ۱۰۰۰ اراده نوع B - ۱۱

توپ‌هاى ضدهوايى

۸۸۰۰ اراده: شامل ۵/۱۴ ميلى‌مترى نوع SP - ۴ و ZPU - ۲، بيست و سه ميلى‌متري: ZSU -۲۳ - ۴ SP و ZU - ۲۳، سى و هفت ميلى‌متري: نوع چينى مدل ۵۵ و M - ۱۹۳۹ و توپ ۵۷ ميلى‌متري: ZSU - ۵۷ - ۲ SP، S - ۶۰ و نوع چينى مدل ۵۹ توپ ۸۵ ميلى‌متري: KS - ۱۲ و توپ ۱۰۰ ميلى‌متري: KS - ۱۹ مدل توپ ضدهوايى خودکششى توليد کره شمالي.

موشک‌هاى زمين به هوا

- ۵۰۰۰ فروند HN - 5A (نوع SA - 7)


- نيروى دريايي: استعداد ۸۴۰،۰۰۰ نفر


- پايگاه‌ها:

ستاد فرماندهى پايگاه تسى‌جو (tecjo)، پايگاه‌هاى چن‌جيون (changjon)، مون چون (mun chon)، سونگ جون - پاردو (song jon pardo)، موقى پودو (mugye - p - do)، مايانگ دو (mayang - do)، چهلودونگجو (chehollodongaju)، پوآن دونگ (puan dong)، ناجين (najian).


- کرانه باختري:

ستاد فرماندهى در نامپو (nampo)، پى‌پاکو (pipago)، سان گون ري (sang wonri)، چودو - ري (chodo - ri)، کوامپو (koampo)، تاسالي (tasali).


- زيردريايى‌ها:

جمعاً ۲۶ فروند: ۲۲ فروند مدل چينى نوع ۰۳۱ که مشابه نوع رمئو شوروى پيشين با لوله اژدرافکن ۵۳۳ ميلى‌مترى ۴ فروند نوع ويسکى (whisky) شوروى پيشين با لوله اژدرافکن ۵۳۳ ميلى‌مترى و ۴۰۶ ميلى‌مترى (بعلاوه تعداد ۴۸ فروند زيردريايى کوچک (miget) که توسط نيروهاى ويژه استفاده مى‌شود که بعضى داراى دو لول اژدرافکن مى‌باشد).


- چهار تيپ (۱۲ گردان، ۴۰ سکو) شامل: ۲ تيپ با ۳۲ فروند سام ۳۰۰، دو تيپ با ۷۲ فروند سام - ۵ و ۴۵ سکوى سام - ۲ (SA - ۲) با ۷۲ فروند موشک.


- نيروهاى خارج از کشور: نيروهايى به‌عنوان رايزنى لشکرى حدود ۱۲ کشور آفريقايي.

ناوشکن‌هاى سبک (فريگيت): ۳ فروند

يک نوع سوهو (soho) با قابليت چهار پرتاب‌کننده راکت ضدزيردريايى و نيز چهار موشک استيکس SSN - ۲ ضدسطحى با يک توپ کاليبر ۱۰۰، و دو فروند ناوشکن نوع ناجين (najin) با قابليت دو سکوى پنج لول پرتاب‌کننده راکت ضدزيردريايى و يک سکوى پرتاب اژدرافکن ۵۳۳ ميلى‌متري، مجهز به دو قبضه توپ ۱۰۰ ميلى‌مترى و دو فروند موشک سطح به سطح نوع استيکس مدل SS - N - 2.

شناور هاى رزمى ويژه گشتى و کرانه‌اي: جمعاً ۳۷۹ فروند

- ناوشکن‌هاى سبک: فريگيت کوچک ۳ فروند نوع ساريون (sariwon) با يک قبضه توپ ۱۰۰ ميلى‌متري.


- شناورهاى موشک‌انداز: ۳۹ فروند ناوچه موشک‌انداز (۱۱ فروند نوع سوجو SAJU، هشت فروند اوزا (osa) شوروى پيشين).


- چهار فروند نوع چينى ناوچه تندرو موشک‌انداز مجهز به ۴ موشک استيکس SS - N - ۲.


- ۶ فروند نوع سوهونگ، ۱۰ فروند ناوچه تندرو موشک‌انداز نور کمار (komre) شوروى هر فروند با دو موشک استيکس مدل SS - N - 2.


- ناوچه اژدرافکن: ۱۷۳ فروند:

۳ فروند ناوچه کلاس شرشين (sherhen) با چهار سکوى اژدرافکن ۵۳۳ ميلى‌متري و ۱۷۰ فروند ناوچه با دو سکوى اژدرافکن ۵۳۳ ميلى‌متري.


- ناوچه گشت کرانه دريايي: ۱۶۴ فروند از جمله:

۶ فروند نوع هينان (hainan) مجهز به چهار ريل راکت‌انداز ضدزيردريايي، و ۱۰ نوع تائه چونگ (taechong)


- ناوچه گشت آب‌هاى سرزميني: حدود ۱۴۸ فروند:

از انواع SO -۱، سيزده فروند‌، شانگهاى دو ۱۲ فروند، چودو (chodo) سه فروند و ۱۲۰ فروند يگان ديگر با تناژ زير يک‌صد تن.


- مين‌روب: حدود ۲۳ فروند مين‌روب رودخانه‌اى - Msi با تناژ زير يک‌صد تن.


- يگان آبى خاکى - حدود ۶۰ هاور کرافت، شناور لندنيگ کرافت مکانيزه ۲۴ فروند شناور لندنيگ کرافت نفربر و ماشين با تناژ زير يک‌صد تن.


- يگان پشتيبانى‌کننده: ۷ فروند (دو يدک‌کش اقيانوس‌پيما، ۵ فروند کشتى نجات زيردريايي).


- نيروى هوايى به استعداد: ۹۲،۰۰۰ نفر:

۷۳۲ هواپيماى جنگنده، ۵۰ فروند بالگردان جنگي، بمب‌افکن‌ها: ۳ گردان سبک شامل: ۸۰ هواپيماى H - O، جنگنده بمب‌افکن، ۱۰ گردان شامل: ۵ گردان با ۱۵۰ فروند هواپيماى J - 5، و ۳ گردان با ۱۰۰ فروند هواپيماى J - 6، و ۱ گردان با ۴۰ فروند هواپيماى Q - 5 و ۱ گردان با ۲۰ فروند هواپيماى SU - 7 و ۳۶ فروند هواپيماى SU - 25. جنگنده شکاري: ۱۲ گردان شامل: ۲ گردان با هواپيماى (J - 5) هشتاد فروندى و ۲ گردان (J - 6) شصت فروندي، ۱ گردان (J - 7) چهل فروندى و ۴ گردان (ميگ ۲۱) ۱۲۰ فروند و ۲ گردان (ميگ ۲۳) ۴۶ فروندي، يک گردان (ميگ - ۲۹) ۳۰ فروند. هلى‌کوپترهاى جنگي، ۵۰ فروند (Mi - ۲۴).

ترابرى

- هواپيما:

ده فروند هواپيما An - ۲۴ و ۵ فروند هواپيما IL - ۱۴ و ۵ فروند هواپيما IL - ۱۸ و ۴ فروند هواپيما IL - ۶۲M و ۲ فروند هواپيما TU - ۱۳۴ و ۴ فروند هواپيماى TU - ۱۵۴ و 250 فروند هواپيماى y - ۵.

بالگردان‌هاى حمل و نقل

- ۱ فروند هيوز ۸۰،۳۰۰C فروند 6،۵۰۰Dفروند ۱۰۰،۵۰۰Eفروند Mi - ۲ و ۶۰ فروند Mi - ۸/-۱۷ و ۳۰ فروند Z - 5.


- بالگردان‌هاى آموزشى شامل: ۱۲۰ فروند CJ - ۵ و ۳۰ فروند CJ - ۶ و ۵۰ فروند ميگ ۱۵UTI و ميگ ۱۹U (هواپيماى آموزشى با قابليت رزمي) و ۱۰ فروند ميگ ۲۱U و ۱۱ YAK.

موشک هوا به هوا

- آتول AA - 7

- آپکس AA - 7