مهاجرت و روند آن

در دههٔ پنجاه ميلادي، وجود ثبات سياسى در اروپا، دوباره‌سازى اقتصادى را درپى داشت. در هلند، فعاليت‌هاى اقتصادى بيشتر در استان‌هاى غربى ساحلى که ماهيگيري، تجارت و صنعت رونق داشت، متمرکز شد و استان‌هايى که به امور کشاورزى اشتغال داشتند، توان ايجاد کارهاى قابل توجهى را براى اهالى خود نيافتند. در نيمه دوم دههٔ پنجاه، جمعيت رو به فزونى گذاشت و مکانيزه شدن کشاورزى هم افراد بسيارى را بيکار کرد. اين گونه امور، تحرک و جابه‌جايى جمعيتى بسيارى را در داخل و خارج هلند، فراهم آورد. نخست اهالى روستاها را راهى استان‌هاى شمالى و جنوب کشور ساخت و سپس موجب مهاجرت هزاران هلندى به کشورهاى انگليسى‌زبان ازجمله کانادا، آمريکا، آفريقاى‌جنوبي، استراليا و نيوزيلند شد.


پس از سال ۱۹۶۰ ميلادي، وضعيت به گونهٔ اسفبارى تغيير کرد. پيشرفت سريع اقتصادي، کمبود کارگران غيرماهر را درپى‌ داشت که به هجوم کارگران کشورهاى مديترانه‌اى به اين سرزمين انجاميد. فزون بر آن از سال ۱۹۷۰ تا ۱۹۷۵ ميلادي، استقلال کلنى‌هاى پيشين، مهاجرت مردمان بسيارى را به هلند سبب گرديد. گروه‌هاى يادشده، عمدتاً در شهرهاى غربى اسکان نيافتند اما در اندک زمانى غرب کشور تنها ناحيه‌اى شد که خروج شهروندان و اهالى از آن چشمگير بود.


به‌طور کلى مردمان اين سرزمين، به جهت وجود محيط طبيعى مناسب و مساعد براى يک زندگى متعادل، نيازى به مهاجرت بويژه مهاجرت‌هاى درازمدت به ممالک غيراروپايى نداشتند و بيشتر سفرهاى آنها سفرهاى تحقيقى و اکتشافى يا توريستى بوده است. در مقابل اين جريان، پديدهٔ مهاجرت، خاصه پناهندگى به هلند، بسيار نظرگير و براى آن کشور همه‌گاه مسئله‌ساز بوده است.


بيشترين ميزان مهاجرت از هلند به ديگر کشورها را مى‌توان در سال‌هاى پس از جنگ جهانى دوم ديد. در سال ۱۹۸۹ ميلادى متوسط مهاجرت از هلند به بيش از ۵۹ هزار نفر رسيد. اما پس از آن سير نزولى را طى نمود.

جدول روند مهاجرپذيرى هلند از کشورهاى مختلف طى سال‌هاى ۱۹۸۸ الى ۱۹۹۲

نام کشورها ۱۹۸۸ ۱۹۸۹ ۱۹۹۰ ۱۹۹۱ ۱۹۹۲
کشورهاى عضو جامعه اقتصادى اروپا
(EEC - European Economic Community)
۲۷،۴۲۱ ۴۷،۵۸۴ ۳۱،۸۶۴ ۳۳،۸۹۲ ۳۵،۳۳۲
ديگر کشورهاى اروپايى ۱۴،۹۴۰ ۱۶،۸۶۱ ۲۰،۲۹۸ ۲۱،۶۸۴ ۲۱،۳۳۷
کانادا ۹۷۴ ۱۰۰۹ ۱۲۲۰ ۱۳۳۰ ۱۲۴۰
جزاير آنتيل هلند ۷۰۱۰ ۶۹۳۰ ۷۰۵۸ ۶۶۹۴ ۴۶۷۹
سورينام ۴۱۳۰ ۵۶۵۳ ۸۴۱۶ ۸۲۸۸ ۸۳۲۸
ايالات متحده آمريکا ۳۹۳۸ ۴۴۲۰ ۴۹۹۷ ۵۳۴۹ ۵۶۹۸
ديگر کشورهاى آمريکا ۳۹۰۳ ۴۳۸۰ ۵۱۰۴ ۵۰۴۲ ۴۶۷۶
اندونزى ۱۴۳۱ ۱۵۷۰ ۱۷۶۸ ۱۸۰۹ ۱۹۲۷
آسيا (مشخص نشده) ۹۶۷۰ ۱۰،۲۰۶ ۱۲،۷۱۵ ۱۳،۵۵۰ ۱۳،۳۸۴
آفريقا ۱۶،۰۶۶ ۱۸،۰۴۷ ۲۱،۷۱۷ ۲۰،۲۸۸ ۱۷،۹۶۴
استراليا ۱۰۲۸ ۱۳۲۵ ۱۴۰۲ ۱۴۹۲ ۱۴۵۴
ديگر کشورهاى اقيانوسيه ۷۲۷ ۹۲۹ ۷۹۱ ۸۳۱ ۹۰۷
کل ۹۱،۲۳۸ ۹۸،۹۱۴ ۱۱۷،۳۵۰ ۱۲۰،۲۴۹ ۱۱۶،۹۲۶

جدول روند مهاجرت از هلند به ديگر کشورها طى سال‌هاى ۱۹۸۸ الى ۱۹۹۲

نام کشورها ۱۹۸۷ ۱۹۸۸ ۱۹۸۹ ۱۹۹۰ ۱۹۹۱ ۱۹۹۲
کشورهاى عضو EEc ۲۳،۴۸۶ ۲۴،۸۴۸ ۲۷،۲۰۷ ۲۶،۱۵۱ ۲۶،۲۵۰ ۲۶،۸۲۰
ديگر کشورهاى اروپايى ۶۶۶۹ ۶۶۳۷ ۶۵۸۲ ۶۱۵۹ ۵۹۰۷ ۶۱۸۸
کانادا ۱۱۶۲ ۱۵۸۷ ۱۶۱۳ ۱۲۵۶ ۱۱۲۰ ۱۱۱۷
جزاير آنتيل هلند ۲۵۰۷ ۲۳۲۱ ۲۷۲۰ ۳۳۱۰ ۳۴۶۰ ۳۹۱۷
سورينام ۱۰۷۵ ۱۵۴۵ ۱۷۶۶ ۱۶۰۴ ۱۸۵۳ ۱۶۹۶
ايالات متحده آمريکا ۴۰۱۸ ۴۳۵۳ ۴۶۰۰ ۴۸۰۴ ۴۶۱۹ ۴۶۷۹
ديگر ممالک آمريکا ۱۴۵۳ ۲۴۳۷ ۲۷۹۸ ۲۸۰۷ ۲۷۹۹ ۲۸۱۸
اندونزى ۸۶۳ ۹۱۰ ۹۵۷ ۸۹۹ ۹۷۲ ۸۶۹
ساير کشورهاى آسيايى ۴۰۳۱ ۴۱۷۰ ۴۴۰۳ ۴۳۳۹ ۴۵۸۶ ۴۹۶۶
آفريقا ۴۶۳۸ ۴۷۰۱ ۴۸۵۹ ۴۱۰۲ ۴۰۷۶ ۴۰۵۸
استراليا ۱۲۳۵ ۱۲۳۶ ۱۲۵۵ ۱۱۰۴ ۱۰۱۳ ۱۰۳۴
ساير ممالک اقيانوسيه ۸۷۴ ۱۰۴۶ ۹۴۷ ۸۰۹ ۶۷۳ ۶۷۲
کل ۵۲،۰۱۱ ۵۵،۷۹۱ ۵۹،۷۰۷ ۵۷،۳۴۴ ۵۷،۳۲۸ ۵۸،۸۳۴