هلند، در سال ۱۹۹۴ ميلادي، ۴/۱۵ ميليون نفر جمعيت داشته است که نسبت به يک سال گذشته، حدود يکصد هزار نفر، و نسبت به ده سال گذشته (۱۹۸۵ ميلادى = ۵/۱۴ ميليون نفر)، بالغ بريک ميليون افزايش نشان مى‌دهد.

جدول جمعيت هلند يکصد و پنجاه سال پيش تاکنون

سال ميلادى جمعيت (هزار نفر) درصد افزايش نسبت به سال پايه
(سرشاري) ۱۸۳۰ ۲۶۱۳ -
(سرشاري) ۱۹۰۰ ۵۱۰۴ ۹۵
(سرشاري) ۱۹۶۰ ۱۱،۴۶۱ ۱۳۹
(سرشاري) ۱۹۷۱ ۱۳،۰۶۰ ۲۰۰
برآوردمينه سال ۱۹۸۱ ۱۴،۲۴۰ ۱۴۵
برآوردميانه سال ۱۹۹۱ ۱۵،۰۶۹ ۴۷۷
برآوردميانه سال ۱۹۹۲ ۱۵،۱۸۴ ۴۸۱
برآوردميانه سال ۱۹۹۳ ۱۵،۲۹۴ ۴۸۵


افزايش جمعيت در اين کشور، به‌طور عمده به دلايل کاملاً طبيعى و علمى صورت گرفته است. طى قرن نوزدهم ميلادي، افزايش سطح بهداشت و مراقبت‌هاى پزشکى و استاندارد شدن سطح زندگي، مرگ‌و‌مير را در اين کشور کاهش داد.


در فاصلهٔ سال‌هاى ۱۹۰۰ تا ۱۹۹۲ ميلادي، درصد نرخ مرگ‌و‌مير از ۸/۱ درصد به ۸۶/۰ درصد کاهش داشت. کاهش ميزان مرگ‌و‌مير افزايش کهنسالان را سبب شد و نرخ زاد و ولد را کاهش داد. به‌طورى که از ۲/۳ درصد در سال ۱۹۰۰ به ۳/۱ درصد در سال ۱۹۹۲ رسيد. (افزايش سريع تولد و مرگ‌ومير، در فاصله بين دو جنگ جهانى و اندکى پس از آن، در اين آمار منظور نگرديده است).


گرچه نرخ رشد جمعيت و مرگ‌ومير در سال‌هاى اخير درحد ۳/۱ درصد و ۸۶/۰ ثابت باقى مانده است ولى مشکل مى‌توان رقم قابل اعتمادى براى آينده پيش‌بينى کرد. زيرا نرخ زاد و ولد و مرگ ‌و مير تحت تأثير عوامل متعدد و بسيار تغييرپذير خواهند بود.


جمعيت هلند طى ۵ سال اخير (تا سال ۱۹۹۲)، ۵/۳ درصد افزايش نشان داده از اين‌رو، هلند از پرجمعيت‌ترين و در عين حال با رشد بسيار سريع در ميان کشورهاى اروپايى شناخته شده است. اساس اين رشد را مى‌توان از دهه‌هاى ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰ دانست.

جدول تغييرات نرخ زادوولد، ازدواج و مرگ‌ومير طى سال‌هاى دهه ۸۰ و دهه ۹۰

سال زادوولد (هزار نفر) ازدواج (هزار نفر) مرگ‌‌و‌مير
۱۹۸۲ ۱۲ ۵/۸ ۸/۲
۱۹۸۳ ۱۱/۸ ۵/۵ ۸/۲
۱۹۸۴ ۱۲/۱ ۵/۷ ۸/۳
۱۹۸۵ ۱۲/۳ ۵/۷ ۸/۵
۱۹۸۶ ۱۲/۷ ۶ ۸/۶
۱۹۸۷ ۱۲/۷ ۶ ۸/۳
۱۹۸۸ ۱۲/۶ ۶ ۸/۴
۱۹۸۹ ۱۲/۷ ۶/۱ ۸/۷
۱۹۹۰ ۱۲/۸ ۶/۴ ۸/۶
۱۹۹۱ ۱۳/۲ ۶/۳ ۸/۶
۱۹۹۲ ۱۳ ۶/۲ ۸/۶

اين ارقام، مقيمان ثبت شدهٔ خارج از کشور را نيز دربرمى‌دارد.

جدول تغييرات درصد سنى جمعيت هلند در سال‌هاى مختلف

گروه‌هاى سنى ۱۹۰۰ ۱۹۸۵ ۱۹۹۰ ۱۹۹۳ ۱۹۹۴
کل جمعيت (ميلون‌نفر) ۲/۶ ۱۴/۵ ۱۵ ۱۵/۳ ۱۵/۴
۱۹-۰ ساله ۴۴/۳ ۲۸ ۲۵ ۲۴ ۲۵
۳۹-۲۰ ساله ۴۹/۷ ۳۴ ۳۳ ۳۳ ۳۳
۶۴-۴۰ ساله ۴۹/۷ ۲۷ ۲۹ ۳۰ ۳۰
۶۵ سال به بالا ۶ ۱۲ ۱۳ ۱۳ ۱۳


از لحاظ سني، در فاصلهٔ نزديک به يک قرن، جمعيت هلند تغييرات اساسى را نشان مى‌دهد. کاهش تعداد کودکان، اثرات نمايانى را بر جمعيت کهنسال هلند گذاشته است.


از لحاظ جنسي، آمار مشروح و دقيقى براى سال‌هاى اخير بدست نيامده است ولى به طورى که از آمار سال ۱۹۸۹ ميلادى برمى‌آيد. از کل جمعيت هلند (۷۹۰/۱۴ ميليون نفر)، ۵/۵۰ درصد زن (۴۶۹/۷ ميليون نفر) و ۵/۴۹ درصد (۳۲۱/۷ ميليون نفر) مرد بوده‌اند همان‌گونه که از جدول (متوسط طول عمر برحسب جنس) برمى‌آيد، متوسط طول عمر مردان حدود ۶ سال کمتر از زنان بوده و طى دهه هشتاد متوسط طول عمر در هر دو جنس سه سال افزايش داشته است.