جمهورى دمکراتيک خلق لائوس يک کشور مستقل، حاکميت مرکزى و غير قابل تجزبه مى‌باشد. حقوق مردم در کليه امور سياسى توسط ارگان حزب انقلابى خلق لائوس اعمال مى‌گردد و مردم توسط مجلس ملى اعمال قدرت مى‌کنند.