سيستم سياسى

جمهورى دمکراتيک خلق لائوس يک کشور مستقل، حاکميت مرکزى و غير قابل تجزبه مى‌باشد. حقوق مردم در کليه امور سياسى توسط ارگان حزب انقلابى خلق لائوس اعمال مى‌گردد و مردم توسط مجلس ملى اعمال قدرت مى‌کنند.


دولت لائوس موظف است به حقوق فعالين و رهبران مذهب بوديسم و ديگر اديان و مذاهب در اين کشور احترام گذارده و از آن حفاظت نمايد.


جمهورى دمکراتيک خلق لائوس داراى سياست خارجى مبتنى بر صلح، استقلال و تماميت ارضى و همزيستى مسالمت‌آميز با ديگر کشورها بر مبناى احترام متقابل مى‌باشد.

مجلس ملى (قوه مقننه)

مجلس ملى لائوس، تنها ارگان قانون‌گذارى محسوب مى‌گردد که برعليه امور دولتى و قضائى نظارت دارد. اعضاء اين مجلس براى مدت ۵ سال انتخاب مى‌شوند (در ۲۶ مارس ۱۹۸۹ يک انتخاب عمومى در سراسر کشور برگزار گرديد که حدود ۶۰ الى ۷۰% در حزب انقلابى خلق لائوس عضويت داشتند و به‌عنوان نماينده مجلس منتخب گرديدند. براساس قانون جديد انتخابات هر ۵۰ هزار نفر شهروند در هر استان يک نماينده در مجلس ملى دارا است). رئيس و نائب رئيس و کميته نظارت مجلس توسط نمايندگان انتخاب و منصوب مى‌شوند. جلسات عادى مجلس ملى لائوس در طول يک سال تنها دوبار تشکيل مى‌شود و در صورت بروز موارد فوق‌العاده نيز جلسات برگزار مى‌شود.


مجلس ملى لائوس در خصوص اصلاح قانون‌اساسى و قوانين ديگر، تصويب و اصلاح موازين، برکنارى و اصلاح موازين، برکنارى رئيس جمهور، معاونين وى و يا انتخاب و عزل رئيس دادگاه عالى خلق داراى اختيار است. قابل ذکر است تمامى موارد فوق‌الذکر مى‌بايست قبلاً با پيشنهاد کميته نظارت مجلس ملى صورت پذيرد.

قوه قضائى

دادگاه‌هاى خلقى اين کشور شامل، دادگاه‌ عالى خلق، دادگاه‌هاى استانى و شهري، دادگاه‌هاى ناحيه‌اى و نظامى مى‌باشد. رئيس دادگاه عالى و بازرسى کل نيز توسط مجلس ملى با پيشنهاد کميته نظارت مجلس انتخاب مى‌شوند. معاون رئيس دادگاه عالى خلق و قضاوت دادگاه‌هاى خلقى در هر سطحى توسط کميته نظارت مجلس ملى منصوب مى‌شوند.

قوه‌مجريه

در دسامبر ۱۹۷۵ نمايندگان کنگره ملى لائوس، پس از کناره‌گيرى پادشاه سيستم حکومتى اين کشور را جمهورى دمکراتيک خلق اعلام نمودند. کنگره رئيس جمهور را در رأس دولت منصوب و داراى يک شوراى وزيران است که در رأس آن نخست وزير مى‌باشد. همچنين رئيس جمهور به‌عنوان فرمانده کل نيروهاى مسلح مى‌شود و وى براى مدت ۵ سال توسط مجلس ملى انتخاب مى‌شود و قوانين مصوب مجلس مى‌بايست به تائيد رئيس جمهور درمدت ۳۰ روز برسد. همچنين در عزل و نصب نخست‌وزير و ديگر اعضاء دولت اعمال قدرت مى‌کند.


در دسامبر ۱۹۷۵ نمايندگان کنگره ملى لائوس، پس از کناره‌گيرى پادشاه سيستم حکومتى اين کشور را جمهورى دمکراتيک خلق اعلام نمودند. کنگره رئيس جمهور را در رأس دولت منصوب و داراى يک شوراى وزيران است که در رأس آن نخست وزير مى‌باشد. همچنين رئيس جمهور به‌عنوان فرمانده کل نيروهاى مسلح مى‌شود و وى براى مدت ۵ سال توسط مجلس ملى انتخاب مى‌شود و قوانين مصوب مجلس مى‌بايست به تائيد رئيس جمهور درمدت ۳۰ روز برسد. همچنين در عزل و نصب نخست‌وزير و ديگر اعضاء دولت اعمال قدرت مى‌کند.


اين کشور داراى يک مجمع عالى ملى است که يکى از نهادهاى عالى حکومت بوده و رئيس جمهور، رئيس اين مجمع مى‌باشد که داراى ۲۴۶ عضو مى‌باشد، لازم به ذکر است در اين کشور حزب حاکم، حزب دمکراتيک خلق مردمى لائوس مى‌باشد.


قانون‌اساسى اين کشور در اوت ۱۹۹۱ مورد تصويب قرار مى‌گرفت و بر مبناى آن قدرت اجرائى به رئيس جمهور واگذار شد. رئيس جمهور فرمانداران ايالات و شهردارى‌ها را منصوب مى‌کند.


رئيس جمهور اين کشور آقاى نوهاک‌فوم‌ساوان (Nouhak Phoumsavan) است و آقاى سيس‌اس - که بون‌فان (Sisvath - Kebounphanh) معاون رئيس جمهور مى‌باشد و اعضاء هيأت دولت لائوس به ترتيب عبارتند از:


۱. نخست وزير، خام‌تاى ‌سيفاندن (Khamatay Siphandone)


۲. معاون نخست وزير، خام‌فوى‌کئوبوآلافا (Kham Phoy Keobualapha)


۳. وزير دفاع ملى چومالى اکساياسون (Choumali Xayasone)


۴. وزير کشور، آسانگ‌لائول (Asang Laoll)


۵. وزير امور خارجه، سام‌ساوات‌لنگ‌ساواد (Samsawt Lengsawad)


۶. وزير اقتصاد، اکسايسوم فان‌فو ويمان (Xaysom Phone)


۷. وزير کشاورزى و جنگل‌داري، جن‌سى‌ساوات‌کئويون‌فان (Gen - Sisavat Keobounphan)


۸. وزير حمل و نقل و پست و تلگراف و ارتباطات، فائوبونافون (Phao Bounnaphone)


۹. وزير فرهنگ و اطلاعات، اوساکان‌تاماتوا (Osakanh Thammatheva)


۱۰. وزير کار و امور اجتماعي، تانگ‌لون‌سيسوليت (Thongloun Sisoulit)


۱۱. وزير صنعت، سوليوانگ‌دالاونگ (Soulivang Dalavong)


۱۲. وزير دادگستري، خاموآنبوفا (Khamouan Boupha)


۱۳. وزير بازرگاني، سام‌پديت‌ولاسا (Sompatit Valaasan)


۱۴. وزير آموزش و پرورش، فى‌ماسان‌ (Phimmason)


۱۵. وزير بهداشت، وانالت‌رآتسافو (Vannalet Ratsapho)


۱۶. رئيس بانک مرکزى دولت، بوسابونگ‌ سوواناونگ‌ (Boutsabong Souvannavong)


۱۷. رئيس مجلس ملي، سامان ويگنکت (Saman Vignaket)


۱۸. رئيس برنامه‌ريزى و همکاري، خام‌پوى‌کئوبوآلافا (Khamphoui Krobualapha)


۱۹. دبير کل حزب انقلابى مردم لائوس، نوهاک‌فوم‌ساوان (Nouhak Phoumsavan)

نمايندگى سياسى در لائوس

در وين پايتخت کشور لائوس ۲۲ نمايندگى سياسى و ديپلماتيک وجود دارند که عبارتند از:


۱. سفارت استراليا


۲. سفارت بلغارستان


۳. سفارت کامبوج


۴. سفارت جمهورى خلق‌چين


۵. سفارت کوبا


۶. سفارت چک


۷. سفارت فرانسه


۸. سفارت آلمان


۹. سفارت اطريش


۱۰. سفارت هند


۱۱. سفارت اندونزى


۱۲. سفارت ژاپن


۱۳. سفارت جمهورى دمکراتيک خلق کره


۱۴. سفارت مالزي


۱۵. سفارت مغولستان


۱۶. سفارت ميانمار


۱۷. سفارت هلند


۱۸. سفارت روسيه


۱۹. سفارت تايلند


۲۰. سفارت ايالات‌متحده آمريکا


۲۱. سفارت جمهورى سوسياليستى ويتنام