قانون اساسى مجارستان در سال ۱۹۴۹ (۱۸ اوت) تدوين گرديد و جمهورى کارگران و دهقانان را تحت عنوان جمهورى مردم مجارستان به‌وجود آورد و در ۲۰ اوت اين قانون به عموم مردم اعلام شد.