مائوتسه دونگ در تأسيس دولت جمهورى خلق چين، بنا به دلايل مختلف از جمله لزوم بهره‌بردارى از اراده و ابتکار همه نيروهاى درگير در انقلاب براى شرکت در ادارهٔ کشور، سه عامل اصلى يعنى حزب کمونيست، دولت و ارتش را به کار گرفت.نظام تک حزبى که زير سلطهٔ حزب کمونيست چين به عنوان پيشاهنگ طبقهٔ کارگر و نگهبان انقلاب، عمل مى‌کند و به رغم اصول مارکسيسم، در کشورى عقب مانده و تقريباً فئودالى به حکومت رسيده است. حزب کمونيست چين رهبرى مى‌کند، عقايد و نظرات سياسى مى‌دهد، و به کارهاى دولت رسيدگى مى‌کند. اعضاى آن به پيروى از اصل سانتراليسم دمکراتيک از بالا به پايين هدايت و کنترل مى‌شوند.