در اولين قانون اساسى کشور مصوب سال ۱۹۵۴ پست رياست جمهورى در نظر گرفته شده بود. اولين رئيس جمهور مائوتسه دونگ (سپتامبر ۱۹۵۴تا ۱۹۵۹) و دومين رئيس جمهور ليوشائوچي بود. با شروع انقلاب فرهنگى وى توسط کميته مرکزى حزب کمونيست چين از کار بر کنار شد. از آن هنگام مقام رياست جمهورى در چين وجود نداشت و يکى از معاونان کميته دائمى کنگره ملى خلق وظايف رياست کشور را انجام مى‌داد. در ۲۹ مه سال ۱۹۸۱ خانم سونگ چينگ لينگ (همسر دکتر سون يات سن) دو هفته قبل از فوت از طرف دفتر سياسى کميته مرکزى حزب کمونيست به عنوان رئيس جمهور افتخارى تعيين گرديد. مقام رياست جمهورى بار ديگر در ۱۹ ژوئن ۱۹۸۳ در ششمين کنگره ملى خلق احيا شد و آقاى لى شين نين (Lixiannian) به عنوان رئيس جمهور برگزيده شد.رئيس جمهور مهمترين فرد در دستگاه دولتى چين مى‌باشد وظايف او عبارتنداز پيگيرى تصميمات کنگره ملى خلق و کميتهٔ دائمي؛ عزل و نصب نخست وزير و معانين شوراى دولتي، مشاورين دولتي، وزرا، دبير شوراى دولتى و بازرس کل؛ اعطاى نشان‌ها و عناوين افتخاري؛ اعلام حکوم نظامي، اعلام حالت جنگ و بسيج نيروها؛ اعزام و فراخواندن نمايندگان سياسى در خارج؛ انعقاد و فسخ قراردادها؛ پذيرش سفراى خارجي.


مدت خدمت رئيس جمهور ومعاونانش محدود به ده سال است. درسال (۱۹۹۵) جيانگ زمين رئيس جمهور خو جين تاو (Hu Jintao) معاون وى بود.