حزب کمونيست در ژوئيه ۱۹۲۱ تأسيس شد. تعداد اعضاى حزب کمونيست چين که در سال ۱۹۳۴ فقط سيصدهزار نفر بود، در ۱۹۴۵ به ۲/۱ ميليون، در ۱۹۴۹ به ۵/۴ ميليون و در حال حاضر (۱۹۹۸) حدود ۵۸ ميليون نفر هست و روزنامهٔ خلق (مردم) ارگان کميته مرکزى حزب مى‌باشد. هر عضو با نهايت دقت و برپايهٔ توصيهٔ دست کم دو عضو فعال حزبى برگزيده مى‌شود و دورهٔ آزمايشى را که شامل مطالعه جدى تعليمات مارکس ولنين و مائو است مى‌گذراند.


حزب بر حسب سلسله مراتب سازمان يافته است و بناى آن شکل هرمى عظيم دارد. در پايين‌ترين سطح، واحدهاى زيربنايى يا واحدهاى پايه‌اي قرار دارندکه در هر جامعهٔ روستايي، کارخانه، مدرسه، نهادهاى ارتشى و هرجايى که بيش ازسه نفر عضو حزبى داشته باشد برپا مى‌شود. وظايف اين واحدها عبارتند از: اجراى تصميمات نهادهاى بالاتر حزبي، هدايت و نظارت در کار واحدهاى کارگري، انعکاس نظرها و واکنش‌هاى مربوط به دستورهاى حزبى به مقامات بالاتر، و افزايش پيوندهاى ايدئولوژيک در ميان کارگران ساده.


در سپتامبر ۱۹۹۷ حزب کمونيست پانزدهمين کنگره ملى خود را برپا نمود. در اين اجلاس تئورى دنگ شيائو بعنوان ايدئولوژى راهنماى کل حزب انتخاب شد و بنرامه اساسى حزب مورد بحث قرار گرفت. در اين اجلاس اهداف و سياست‌هاى اساسى حزب براى توسعه اقتصادي، سياسى و فرهنگى تنظيم شد. در اين جلسه اشاره شد که فاصله زمانى تا پايان دهه اول قرن آينده دوره‌اى کليدى براى نوسازى چين خواهد بود. بنابراين تأکيد شد که چين بايستى فعالانه در صدد تغييرات بنيادى در سيستم‌هاى اقتصادى و روش‌هاى توسعه اقتصادى باشد و يک اقتصاد بازار سوسياليستى براى تضمين رشد سالم و سريع و مدام اقتصاد ملى ايجاد نمايد.


حزب کمونيست رهبرى مردم در بناى سوسياليسم با ويژگى‌هاى چين را بعهده دارد.


کنگره ملى حزب بالاترين رکن حزب کمونيست چين است. اعضاى آن براساس سلسله مراتب انتخاب مى‌شوند. کنگره بنابر قاعده بايد هر پنج سال يک بار انتخاب و تشکيل شود، ولى در عمل دوره آن متغير بوده است. درفاصلهٔ سال‌هاى ۱۹۲۱ و ۲۸، شش کنگره تشکيل شد. کنگره ملى حزب رسماً قدرتمندترين رکنى است که موظف به انتخاب اعضاى کميتهٔ مرکزى و تصويب تغييرات خط مشى سياسى و سازمانى است و عملاً قدرت واقعى در سه واحد اجرايى مهم حزبى که عبارتند از: کميتهٔ مرکزي، دفتر سياسي، و دبيرخانه، متمرکز است.


کميتهٔ مرکزى که اعضاى آن را کنگره‌هاى حزبى انتخاب مى‌کنند، ۲۱ عضو دائمى و ۱۳۲ عضو على‌البدال (بدون حق رأي) دارد. کميته دست کم سالى دو بار اجلاس کامل دارد و اعضاى آن که نخبگان کادر حزب کمونيست چين مى‌باشند غالباً سالخورده هستند. کميتهٔ مرکزى تعدادى ادارات اجرايى مخصوص به خود دارد ولى مهمترين وظيفهٔ آن انتخاب اعضاى دفتر سياسى و تصويب سياست‌ها و خط مشى‌هاست. دفتر سياسى که رهبرى عالى کشور را بعهده دارد با تعداد محدود اعضا ترکيب مهمى در چين مى‌باشد. جلسات آن هفته‌اى يک بار برپا مى‌شود، اعضاى آن را افراد سالخوردهٔ با تجربه و متعهد حزبى تشکيل مى‌دهند. عزل ونصب مقامات، از جمله انتصابات کميتهٔ مرکزى در اختيار دفتر سياسى است. دفتر سياسى مرکزى و کميته دائمى آن وظايف و قدرت کميته مرکزى در زمانى که جلسه ندارد، بعهده دارد. دبيرکل کميته مرکزى مسئول برپايى جلسات دفتر سياسى مرکزى و کميته دائمى آن است و به کار دبيرخانه مرکزى جهت مى‌دهد.


درحال حاضر جيانگ زمين دبيرکل حزب است. سه هيئت ديگر نيز اقتدارات مهمى دارند:


اول: کميسيون نظارت بر انضباطکه مراقبت از اعتقاد اعضاء و اجراى مقررات حزبي، نظارت دقيق بر امور ايدئولوژيکي، و رسيدگى به کار کميسيون‌هاى مشابه تابع در بخش‌ها و استان‌ها از جمله وظايف اين کميسيون است. دوم کميسيون امور نظامي که داراى پنج عضو است و اعمال نظارت دقيق حزبى بر ارتش جمهورى خلق و رسيدگى به شبکهٔ کميته‌هاى سياسى از جمله وظايف اين کميسيون است.


دوم: کميسيون امور نظامي که داراى پنج عضو است و اعمال نظارت دقيق حزبى بر ارتش جمهورى خلق و رسيدگى به شبکهٔ کميته‌هاى سياسى از جمله وظايف اين کميسيون است. و بالاخره سوم، کميسيون مشورتى مرکزي که در سال ۱۹۸۲ متشکل شد و به عنوان يک هيئت مشورتى عمومى انجام وظيفه مى‌کند و از شخصيت‌هاى ارشد بازنشسته حزبي، دولتي، و ارتشى تشکيل شده است.


سوم: کميسيون مشورتى مرکزي که در سال ۱۹۸۲ متشکل شد و به عنوان يک هيئت مشورتى عمومى انجام وظيفه مى‌کند و از شخصيت‌هاى ارشد بازنشسته حزبي، دولتي، و ارتشى تشکيل شده است.