جدول ميزان دام موجود و محصولات دامى

۱۹۸۹ ۱۹۹۰ ۱۹۹۱
اسب [هزار رأس] ۳۲۹ ۳۴۵ ۳۳۹
گاو ۶۳۳۳ ۴۳۴۰ ۳۴۶۱
خوک ۵۱۱۲ ۱۱۲۵ ۱۲۲۶
گوسفند ۹۴۶۸ ۱۴۸۰ ۴۸۸۷
بز ۶۰۰ ۶۰۰ ۶۰۰

جدول محصولات دامى

۱۹۹۱ ۱۹۹۲ ۱۹۹۳
گوسفند [هزار رأس] ۲۳۰ ۲۰۰ ۲۲۴
خوک ۱۲۹ ۱۳۸ ۱۴۷
گوسفند ۱۳ ۱۳ ۱۳
شير [ميليون ليتر] ۱۴۵۰ ۱۵۴۰ ۱۶۵۰
تخم مرغ [ميليون دانه] ۱۶۲۶ ۱۶۹۰ ۱۷۷۴


يکى ديگر از توليدات مهم شيلى که بخشى از صادرات کشور را تشکيل مى‌دهد، محصولات دريائى است. بنا به گزارش سازمان شيلات شيلي، صادرات شيلات کشور در اين بخش طى سال ۹۳ به ۱۰۶۹ ميليارد دلار بالغ گرديد که در مقايسه با سال ۱۹۹۲به ميزان ۲۲۶ ميليون دلار نشان مى‌دهد. بنابر اعلام سازمان ياد شده اين کاهش ناشى از اُفت صادراتى آرد روغن ماهى هر کدام به ترتيب ۱۹۸ و ۴۲ ميليون دلار بوده است. سال ۱۹۹۳ پس از ۱۹۸۱، دومين سالى بود که صادرات شيلات شيلى نسبت به سال ماقبل خود کاهش نشان داد. زيرا پس از اُفت سال ۱۹۸۱، صادرات شيلى در اين بخش به شکل مستمر رو به افزايش گذارد و بيش از ۱۰% درآمد صادراتى مستقيم از توليدات غذائى دريائى را تأمين نمود. بندر مونت PUERTO MONTT و جزيره CHILOE از مهم‌ترين مراکز ماهى‌گيرى و پرورش ماهى آزاد معروف به SALMON مى‌باشند که تقريباً ۷۵% از کل صادرات ماهى شيلى را شکل مى‌دهد.


جدول ميزان توليدات دريائى

۱۹۹۱ ۱۹۹۲ ۱۹۹۳
ماهى [هزار تن] ۵۸۳۰ ۴۶۳۰ ۵۳۷۱
صدف دريايي ۱۷۷ ۱۹۸ ۱۶۴
سبزى‌هاى دريايي ۱۵۹ ۱۲۷ ۱۶۶
جمع ۶۱۶۶ ۴۹۵۵ ۵۶۰۱

جدول توليد صنعتى (هزار تن)

۱۹۹۱ ۱۹۹۲ ۱۹۹۳
منجمد ۱۰۳ ۱۳۰ ۱۲۵
کنسرو ۶۴ ۷۶ ۷۲
آرد ۱۲۲۸ ۱۲۶۷ ۱۱۸۵
روغن ۲۴۱ ۱۵۳ ۱۹۰
غيره ۴ ۳ ۱۲
جمع ۱۶۴۰ ۱۶۲۹ ۱۵۸۴