شيلى در برنامه‌هاى اقتصادى به ‌منظور کاهش وابستگى کشور به مُس، به امر صنعت و کشاورزى به ‌عنوان زيربناى قوى کشور از دهه ۸۰ توجه نمود. با رشد محصولات کشاورزى که رقم عمده آن ميوه مى‌باشد، در حال حاضر بازارهاى خوبى در اروپا، آمريکا و حتى اخيراً چين پيدا کرده است. بنابر آمار موجود صادرات کل ميوه شيلى از ۲۸ ميليون جعبه در سال ۱۹۸۱ به ۱۳۷ ميليون جعبه در سال ۱۹۹۲ افزايش يافته است. به همين مقياس زمين‌هاى زير کشت ميوه از ۸۵ هکتار در سال ۱۹۸۰ به ۱۸۲ هزار هکتار در سال ۱۹۹۰ گسترش يافته و بيش از ۱۹% نيروى کار شيلى در سال ۱۹۹۱ در اين بخش مشغول بوده و توانسته‌اند ۱۱% از کل صادرات کشور را به خود اختصاص دهند. سهم اين بخش در توليد ناخالص داخلى GDP طى دهه ۸۰ ساليانه رشدى برابر ۲/۴% داشته است. توليدات عمده محصولات کشاورزى شيلى و زمين‌هاى زير کشت طى سال‌هاى ۱۹۹۱ تا ۱۹۹۳ در جدول محصولات کشاورزى نشان داده شده است.

جدول محصولات کشاورزى

توليدات(هزار تن) سطح زير کشت (هزار هکتار)
۱۹۹۱ ۱۹۹۲ ۱۹۹۳ ۱۹۹۱ ۱۹۹۲ ۱۹۹۳
گندم ۱۵۸۹ ۱۵۵۷ ۱۳۲۲ ۴۶۶ ۴۶۱ ۳۹۵
جو ۲۰۷ ۱۸۳ ۲۰۲ ۷۷ ۶۴ ۶۸
جو ‌پوست‌کنده ۱۰۷ ۱۰۹ ۸۴ ۳۲ ۲۸ ۲۳
برنج ۱۱۷ ۱۳۴ ۱۳۱ ۳۰ ۳۲ ۲۹
سيب‌زميني ۸۴۴ ۱۰۲۳ ۹۲۶ ۵۹ ۶۲ ۶۳
ذرت ۸۳۶ ۹۱۱ ۹۰۰ ۱۰۰ ۱۰۷ ۱۰۶
عدس ۱۲ ۱۶ ۱۰ ۱۵ ۱۹ ۱۳
نخود ۹ ۱۹ ۱۱ ۱۲ ۱۳ ۱۱
چغندر ۲۱۵۰ ۲۹۷۸ ۲۹۹۵ ۳۹ ۵۱ ۵۱
raps ۵۸ ۶۲ ۲۱ ۲۹ ۳۲ ۱۰
آفتابگردان ۳۲ ۲۶ ۱۳ ۱۴ ۱۲ ۷
لوبيا ۱۱۷ ۹۱ ۵۵ ۸۸ ۷۰ ۴۷
جمع ۶۰۷۸ ۷۰۸۹ ۶۶۶۰ ۹۶۱ ۹۵۱ ۸۲۳

جدول توليدات ميوه

توليدات(هزار تن) سطح زير کشت (هزار هکتار)
۱۹۹۱ ۱۹۹۲ ۱۹۹۳ ۱۹۹۱ ۱۹۹۲ ۱۹۹۳
آلوزرد ۱۰۰ ۱۱۰ ۱۲۰ ۹ ۹ ۹
شفتالو ۱۱ ۱۷ ۲۰ ۲ ۲ ۲
زردآلو ۱۱۵ ۱۳۵ ۱۴۵ ۱۰ ۱۱ ۱۱
کيوي ۵۲ ۸۵ ۹۵ ۱۳ ۱۳ ۱۲
ليمو ۸۸ ۹۲ ۹۵ ۶ ۷ ۷
سيب ۷۸۰ ۸۳۰ ۸۴۰ ۲۴ ۲۴ ۲۴
پرتقال ۹۹ ۱۰۵ ۱۱۰ ۶ ۶ ۶
palta ۳۹ ۸۴ ۶۰ ۸ ۹ ۹
گلابي ۱۶۵ ۱۸۰ ۲۱۰ ۱۶ ۱۷ ۱۷
انگور ۷۱۰ ۸۰۰ ۸۸۰ ۴۸ ۴۹ ۵۰
جمع ۲۱۵۹ ۲۴۳۸ ۲۷۷۵ ۱۴۲ ۱۴۷ ۱۴۷