طى يک دهه اخير (۱۹۸۰-۱۹۹۱م.) درصد سهم بخش خدمات (تجارت، حمل و نقل و ارتباطات) از ۹/۵۳ درصد به ۶۱ درصد افزايش يافته است. در حالى که سهم بخش‌هاى کشاورزي، صنعت و انرژي، در توليد ناخالص ملّي، رو به کاهش بوده است.بخش خدمات اتريش شامل حمل و نقل، ارتباطات، بانکدارى و بازرگانى است که فعاليّت بازرگاني، به‌طور جداگانه در همين فصل آمده است. با کاهش تدريجى اهميّت و اعتبار بخش کشاورزى در اقتصاد اتريش روز به روز بر اهميّت بخش خدمات افزوده مى‌شود. زيرا که اين بخش و بخش جهانگردى کلاً نقش مهمى را در توليد ناخالص ملى کشور اتريش بر عهده دارند.