اتريش از يک شبکه ارتباطى خوب شامل تلفن، تلگرام، پست، تلکس، فاکس مايل (پست تصويري) و راديو و تلويزيون برخوردار است .اين کشور از جمله کشورهايى است که در قرن نوزدهم در ايجاد سازمان پست جهانى نقش بسيار حساسى را ايفاء نموده است.

جدول وسايل ارتباطى اتريش در سال ۱۹۸۹ ميلادى

شرح سال ۱۹۸۹
ايستگاه راديو ۶۳۵
ايستگاه تلويزيون ۹۴۸
راديو (تعداد دستگاه) ۲،۷۰۰،۱۳۶
تلويزيون (تعداد دستگاه) ۲،۴۹۴،۳۵۵
تلفن (تعداد دستگاه) ۳،۱۰۲،۸۱۴
عنوان کتاب انتشار يافته (جلد) ۱۰،۳۵۸