جدول زمين‌هاى زير کشت کشور اتريش در سال‌هاى ۱۹۷۹ و ۱۹۸۹ ميلادى

شرح ۱۹۷۹ ۱۹۸۹
کل زمين‌هاى کشاورزي ۳۷۲۸ ۳۵۴۸
جنگل‌هاى مورد بهره‌بردارى قرار گرفته ۳۲۸۲ ۳۱۹۱
زمين‌هاى متفرقه ۱۲۹۸ ۸۰۴
جمع (کل زمين‌هاى قابل بهره‌برداري) ۸۳۰۸ ۷۵۴۴

جدول شمار شاغلان در بخش‌هاى مختلف کشاورزى طى سه دهه اخير

شرح ۱۹۷۰ ۱۹۸۰ ۱۹۹۰
شمار شاغلان بخش کشاورزي ۴۴۶،۲۰۰ ۲۹۳،۹۰۰ ۲۱۷،۴۰۰
شمار شاغلان کل صنايع ۳،۰۵۰،۶۰۰ ۳،۲۶۲،۸۰۰ ۳،۳۵۰،۴۰۰
درصد شاغلان بخش کشاورزى نسبت به کل صنايع ۱۴/۶% ۹% ۶/۵%

جدول حجم توليد محصولات کشاورزى (غلات، ميوه‌جات، سبزيجات) عمده کشور اتريش طى سال‌هاى ۱۹۷۹ و ۱۹۸۶ و ۱۹۹۱ ميلادى (ارقام به ۱۰۰۰ تن)

محصول ۱۹۷۹ ۱۹۸۶ ۱۹۹۱
گندم ۸۵۰ ۱۴۱۵ ۱۳۷۵
چاودار ۲۷۳ ۲۸۴ ۳۵۰
جو ۱۱۲۹ ۱۲۹۲ ۱۴۲۷
جو دوسر ۲۷۸ ۲۷۰ ۲۲۶
ذرت ۱۳۴۷ ۱۷۴۰ ۱۵۷۱
سيب‌زميني ۱۴۹۴ ۹۸۲ ۷۹۰
چغندر قند ۲۱۴۵ ۱۵۷۱ ۲۵۲۲

جدول توليدات مواد لبنى و پروتئينى در اتريش طى سال‌هاى ۱۹۷۹ و ۱۹۸۶ و ۱۹۹۱ ميلادى

مواد پروتئينى و لبني ۱۹۷۹ ۱۹۸۶ ۱۹۹۱
شير ۳،۳۴۳ ۳۷۷۶/۵ ۳،۳۵۰ (مربوط به سال ۱۹۹۰ است)
کره ۳۷ ۴۵/۵ -
پنير ۷۰ ۹۹/۵ -
تخم‌مرغ ۹۳ ۹۴ ۹۷ (مربوط به سال ۱۹۹۰ است)
گوشت گاو ۱۸۸ ۲۱۴/۶ ۲۱۸/۱
گوشت گوساله ۱۶ ۱۷/۳ ۱۷/۲
گوشت خوک ۳۳۶ ۳۶۱/۶ ۳۹۵/۵
ساير گوشت‌ها (مرغ و خروس و بوقلمون) ۷۰ ۸۱/۶ ۹۳

جدول توليد تخم مرغ و مصرف سالانه آن در اتريش طى سال‌هاى ۱۹۸۶ و ۱۹۹۱ ميلادى

شرح ۱۹۸۶ ۱۹۹۱
تخم‌مرغ (ميليون عدد) ۱۸۳۲ ۱۶۹۱
مصرف سرانه تخم‌مرغ در سال ۲۵۴ ۲۳۵
کل مصرف خانگى (ميليون عدد) ۱۹۲۱ ۱۸۳۰