مجموعهٔ تور

- مجموعه تور عبارت است از تور، آويزهاى آن، گيره و ميله‌هاى نگهدارندهٔ آنکه مجموعهٔ تور را به ميز وصل مى‌کند.


- طول تور بايد به اندازهٔ فاصلهٔ دو ميلهٔ نگهدارنده باشد (۱۸۳ سانتى‌متر).


- هر ميلهٔ نگهدارنده بايد از خطوط کنارى ميز، ۲۵/۱۵ سانتى‌متر فاصله داشته باشد و خارج از ميز قرار گيرد.


- قسمت فوقانى تور بايد داراى نوار سفيدى به پهناى ۵/۱ سانتى‌متر باشد.


- ارتفاع تور بايد ۲۵/۱۵ سانتى‌متر باشد.


- اگر در بازى، توپ به ميلهٔ نگهدارنده برخورد کند مثل اين است که به تور برخورد کرده است. از اين‌رو، اگر توپِ سرويس به ميله و يا تور برخورد کند، سرويس تکرار مى‌شود و اگر توپ در جريان عادى بازى به تور يا ميلهٔ نگهدارنده برخورد کند، چنين تصور مى‌شود که هيچ برخوردى صورت نگرفته است (شکل زير).- برخورد راکت، بدن يا لباس بازيکن با تور يا ميلهٔ آن خطا است (شکل زير).


راکت

- راکت مى‌تواند به هر اندازه، شکل و وزنى باشد، اما تيغهٔ آن بايد از جنس چوپ و صاف و محکم باشد.


- هر طرف راکت که براى ضربه زدن استفاده مى‌شود بايد با رويهٔ مجاز روکش شود.


- رنگ رويهٔ يک طرف راکت بايد قرمز و رويهٔ طرف ديگر سياه باشد.


- رويهٔ راکت نبايد از حد لبه‌هاى تيغه بيرون بزند.


- در آغاز مسابقات و در مواقعى که بازيکن راکت خود در طول يک مسابقه تعويض مى‌نمايد، بايد راکتى را که براى استفاده در نظر گرفته است به داور و حريف خود نشان داده، آن را براى بازرسى در اختيار آنها قرار دهد. لازم به توضيح است که يک بازيکن صرفاً زمانى که راکت او شکسته و يا در حدى آسيب ببيند که روند بازى را تغيير دهد مى‌تواند آن را بدون ترک زمين تعويض نمايد.

سرويس صحيح

- در شروع سرويس، توپ بايد در کف دست آزاد، بدون حرکت و در پشت خط انتهائى (بيرون ميز) و بالاتر از سطح ميز قرار گيرد (شکل زير).


گويو هوآ، قهرمان انفرادى جهان در سال‌هاى ۱۹۸۱ و ۱۹۸۳
گويو هوآ، قهرمان انفرادى جهان در سال‌هاى ۱۹۸۱ و ۱۹۸۳

- زنندهٔ سرويس بايد توپ را بدون پيچ و حداقل ۱۶ سانتى‌متر به بالا (نزديک به خط عمود) پرتاب کند (شکل زير).


کوجى ماتسو شيتا، قهرمان ژاپنى در حال سرويس
کوجى ماتسو شيتا، قهرمان ژاپنى در حال سرويس

- توپ و راکت، هر دو، مى‌بايد از آخرين لحظهٔ قبل از پرتاب، تا زمانى که سرويس زده مى‌شود بالاى سطح بازى قرار گيرند (شکل زير).


ابراهيم عليدخت تنها بازيکن ايران در مسابقات المپيک ۱۹۹۲ بارسلون آمادهٔ اجراء سرويس
ابراهيم عليدخت تنها بازيکن ايران در مسابقات المپيک ۱۹۹۲ بارسلون آمادهٔ اجراء سرويس

- در موقع زدن سرويس، توپ بايد بيرون از خط انتهائى ميز باشد و نبايد از بخشى از بدن زنندهٔ سرويس (به غير از بازو، سر و پا) عقب‌تر قرار گيرد (شکل زير).


برگشت صحيح

- به توپِ سرويس شده يا برگشت داده شده، طورى بايد ضربه زده شود که از رو يا کنار تور عبور کرده، مستقيماً (يا پس از اصابت مجموعه تور) به ميز حريف برخورد کند.

لت (حرکت از نو)

در موارد زير حرکت از نو اعلام و سرويس دوباره زده مى‌شود:


- زمانى که سرويس صحيح به تور برخورد نمايد (نت شود). ضمناً مى‌دانيم که يک يا چند نِت هيچ جريمه‌اى ندارد و بايد سرويس تکرار شود.


- وقتى که سرويس زده مى‌شود، داور تأئيد کند که ”گيرنده“ آماده نبوده است.


- زمانى که برق سالن در حينِ رفت و برگشت توپ، قطع شود.


- زمانى که بازى به عللى توسط داور قطع شود.

امتياز

در موارد زير بازيکن يک امتياز از دست مى‌دهد:


- اگر سرويس او خطا باشد.

- اگر برگشت او خطا باشد.

- اگر به توپ دوبار متوالى ضربه بزند.

- اگر توپ، دوبار متوالى به ميزش برخورد کند (شکل زير).


برخرود دوبار توپ
برخرود دوبار توپ

- اگر ”دست آزاد“ او در جريان بازى با سطح ميز تماس پيدا کند (شکل زير).


دست آزاد روى ميز
دست آزاد روى ميز

- اگر بازيکن با لباس و يا راکت او با مجموعهٔ تور (تور يا گيرهٔ تور) برخورد کند.

بازى (گيم)

- بازيکنى که زودتر از حريف به امتياز ۱۱ برسد برندهٔ گيم خواهد بود، مگر اينکه ۱۰-۱۰ مساوى شوند که در اين صورت بازيکنى برنده خواهد شد که ۲ امتياز بيشتر به‌دست آورد. مثلاً ۱۶-۱۴ شود.

مسابقه

- يک مسابقه شامل سه گيم از پنج گيم و يا چهار گيم از هفت گيم خواهد بود.


- بازى در طول يک مسابقه بدون وقفه ادامه خواهد يافت، به‌جز اينکه در پايان هر گيم، بازيکنان اجازهٔ دو دقيقه استراحت را خواهند يافت.


- هر بازيکن يا زوج بازيکن مى‌توانند در طول يک مسابقه يک بار درخواست مهلت استراحت قانونى (يک دقيقه) نمايد.

انتخاب سرويس، دريافت و يا ميز

- براى شروع بازى حق انتخاب سرويس، دريافت و يا ميز با قرعه‌کشى با سکه تعيين مى‌شود.


- برندهٔ قرعه مى‌تواند سرويس يا دريافت سرويس و يا ميز را انتخاب کند.


- اگر برندهٔ قرعه، زدن سرويس را انتخاب کند، حق انتخاب ميز (زمين) با حريف خواهد بود.


- اگر برندهٔ قرعه، دريافت سرويس را انتخاب کند، الزاماً زدن سرويس و انتخاب ميز (اينکه کدام طرف ميز بايستد) با حريف است.


- اگر برندهٔ قرعه، ميز (جا) را انتخاب کرد، انتخاب ديگر با حريف خواهد بود.

ترتيب سرويس و جا

- پس از هر دو امتياز، نوبت سرويس به حريف مى‌رسد و اين روش تا پايان هر گيم ادامه مى‌يابد.


- اگر بازيکنان در شرايط ۱۰-۱۰ مساوى قرار گيرند، به‌جاى دو سرويس، بازى به‌صورت يک سرويس ـ يک سرويس ادامه مى‌يابد.


- بازيکنى که در يک گيم، اولين سرويس را مى‌زند، در گيم بعدى دريافت کننده خواهد بود. بنابراين بازيکنى که در گيم اول زنندهٔ سرويسِ شروع بازى باشد در گيم پنجم و يا هفتم نيز شروعِ سرويس با او خواهد بود.


- بازيکنى که در گيم اول بازى را در يک نيمهٔ ميز آغاز کرده، در گيم بعد جايش را با حريف عوض مى‌کند و به‌طرف ديگر ميز مى‌رود و در آخرين گيم (گيم پنجم يا هفتم) نيز وقتى هر بازيکن به امتياز ۵ برسد مجدداً جا عوض خواهند نمود.


- اگر بازيکنان به موقع زمين بازى را تعويض نکنند، به محض اطلاع داور از اين اشتباه، بازى از سوى داور متوقف و زمين‌ها، با همان امتياز موجود، تعويض خواهد شد.


- تحت هر شرايطى، امتيازات به‌دست آمده قبل از آگاهى از اشتباه رخ داده، کماکان به قوت خود باقى خواهد بود.