پس از انجام دادن عمليات کنترل و کُدگذارى داده‌ها، محقق بايد استخراج اطلاعات را از پرسشنامه‌ها و ابزارها آغاز نمايد. استخراج داده‌ها با توجه به نوع و حجم داده‌ها و نيز روش کار و ابزار بکار گرفته شده و همچنين چگونگى استفاده از ماشين‌هاى محاسب انجام مى‌پذيرد.


استخراج داده‌ها به يکى از دو روش دستى يا ماشينى صورت مى‌گيرد. روش استفاده از ماشين براى تحقيقات ميدانى وسيع همراه با اطلاعات بسيار و نيز جامعه آمارى بزرگ بسيار مناسب‌تر، سريع‌تر و ارزان‌تر از روش دستى است.