پس از آنکه محقق داده‌ها را گرد‌آوري، استخراج و طبقه‌بندى نمود و جداول توزيع فراوانى و نسبت‌هاى توزيع را تهيه کرد، بايد مرحله جديدى از فرآيند تحقيق که به مرحله تجزيه‌وتحليل داده‌ها معروف است، آغاز شود. اين مرحله در تحقيق اهميت زيادى دارد؛ زيرا نشان‌دهندهٔ تلاش‌ها و زحمات فراوان گذشته است. در اين مرحله محقق با استفاده از روش‌هاى مختلف و با تکيه بر معيار عقل سعى مى‌کند اطلاعات و داده‌ها را در جهت آزمون فرضيه و ارزيابى آن مورد بررسى قرار دهد. در مرحلهٔ تجزيه‌وتحليل آنچه مهم است اين است که محقق بايد اطلاعات و داده‌ها را در مسير هدف تحقيق، پاسخگويى به سؤال و سؤالات تحقيق و نيز ارزيابى فرضيه‌هاى خود جهت داده، مورد تجزيه‌وتحليل قرار دهد.