گردآورى اطلاعات مورد نياز تحقيق يکى از مراحل اساسى آن است و به لحاظ اهميت آن گاه به اشتباه روش‌هاى گردآورى اطلاعات را روش‌هاى تحقيق مى‌نامند.


مرحلهٔ گردآ‌ورى اطلاعات آغاز فرآيندى است که طى آن محقق يافته‌هاى ميدانى و کتابخانه‌اى را گرد‌آورى مى‌کند و به روش استقرائى به فشرده‌سازى آنها از طريق طبقه‌بندى و سپس تجزيه و تحليل مى‌پردازد و فرضيه‌هاى تدوين شدهٔ خود را مورد ارزيابى قرار مى‌دهد و در نهايت حکم صادر مى‌کند و پاسخ مسئله تحقيق را به اتکاى آنها مى‌يابد؛ بعبارتى محقق به اتکاى اطلاعات گردآورى شده واقعيت و حقيقت را آنطور که هست کشف مى‌نمايد؛ بنابراين، اعتبار اطلاعات اهميت بسيارى دارد؛ زيرا اطلاعات غيرمعتبر مانع از کشف حقيقت و واقعيت مى‌گردد و مسئله و مجهول موردنظر محقق بدرستى معلوم نمى‌شود يا تصويرى انحرافى و ناصحيح از آن اراته مى‌شود.